தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்Tamil Nadu Pollution Control Board

பொது மக்கள் கேட்புரை

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிவிக்கை 2006ன் படி சில குறிப்பிட்ட வகையான தொழிற்சாலைகள் அதன் அளவினை பொருத்து இந்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் பருவ நிலை மாற்ற அமைச்சகம் அல்லது மாநில சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு குழுமத்திடமிருந்து சுற்றுச்சூழல் அனுமதியினை முன்னதாக பெறுவது அவசியமாகும். சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிவிக்கையின்படி, தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் பொது மக்கள் கருத்து கேட்பு கூட்டத்தினை அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடத்துகின்றது. கூட்டத்தில் பொது மக்களின் கருத்துக்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு அதன் அறிக்கை மத்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் அல்லது மாநில சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு குழுமத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றது.

S.No Name and address of the project Project Details Date & Time Venue Contact Person Execute Summary Minutes Draft EIA Report
1(a)

M/s.K.Shanmugam Rough Stone Quarry located at S.F.No.76/2, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

Over an Extent of 0.73.5 Hectares. 22.11.2023@ 10.00 AM Murugan Thirumana Mandapam, No.198/1, Athipalayam Road, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

1(b)

M/s.P.Devaraj Rough Stone Quarry located at S.F.No.104/1, 104/2A(part), 104/2B1(part), 105/1A(part) & 105/2, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

Over an Extent of 2.27.5 Hectares. 22.11.2023@ 11.00 AM Murugan Thirumana Mandapam, No.198/1, Athipalayam Road, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

2

M/s.T.Manoj Kumar Rough Stone & Gravel Quarry located at S.F.No.575/1(P), 575/2, 576(P), 577/1(P) & 581(P), Munnur Village, Pugalur Taluk, Karur District.

Over an Extent of 4.85.0 Hectares. 09.11.2023@ 11.00 AM V.P.Kalyana Mahal, No.762/2, Covai road, Kaatumunnur, K.Paramathi Via, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

3(a)

M/s.M.Gunasekaran Rough Stone & Gravel Quarry located at S.F.No.710/3, & 712/2, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

Over an Extent of 1.92.5 Hectares. 02.11.2023@ 10.00 AM Murugan Thirumana Mandapam, No.198/1, Athipalayam Road, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

3(b)

M/s.Thirumalai Blue Metals Rough Stone & Gravel Quarry located at S.F.No.1238/2(part), Vettamangalam West Village, Pugalur Taluk, Karur District.

Over an Extent of 2.97.0 Hectares. 02.11.2023@ 11.00 AM Murugan Thirumana Mandapam, No.198/1, Athipalayam Road, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

4

M/s.Virahalur Sand Quarry located at S.F.No.214(part) and 234(part) of Virahalur Village, Lalgudi Taluk, Tiruchirapalli District.

Proposed Sand Quarry over an extent of 24.00.0 Hectares. 04.11.2023@ 11.00 AM St.Peter's Higher Secondary School, Virahalur Village, Lalgudi Taluk, Tiruchirapalli District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.25, SIDCO Industrial Estate, Thuvakudy, Thiruchirapalli-15

[English]

[Tamil]

[English]

5

M/s.P.Ramachandran Multi Color Granite Quarry located at S.F.No.407/1, 407/2, 407/3(P), 407/4, 408/3 & 408/4(P), K.Pitchampatti Village, Karur Taluk, Karur District.

Over an Extent of 2.84.5 Hectares. 31.10.2023@ 11.00 AM Sri Meenakshi Mahal, Vijayapuram main road, Velliyannai, Karur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

6(a)

M/s.Everking Granites, S.F.No.347/1, 347/2, 347/4, 347/5, 348/4, 348/5, 348/6B1, 348/6C & 348/6D1, Jagadevipalayam Village, Bargur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Grey Granite Quarry lease over an extent of 3.19.5 Ha. 26.10.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Maheswari Mahal, No.1/190, NH-77, Thiruvanamalli main road, Anchoor Village, Bargur Taluk, Krishnagiri District. -635104 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot.No.149-A, Ist Floor. SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126. Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

6(b)

M/s.E.Jagadessan Grey Granite Quarry, S.F.No.353/2A1B, 2A7, 2B, 2C1 & 2E1A, Jagadevipalayam Village, Bargur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Grey Granite Quarry lease over an extent of 1.56.5 Ha. 26.10.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Maheswari Mahal, No.1/190, NH-77, Thiruvanamalli main road, Anchoor Village, Bargur Taluk, Krishnagiri District. -635104 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot.No.149-A, Ist Floor. SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126. Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

7

M/s.A.V.Sarathy, Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.181/3A2, 181/3B1B, 181/3B2, 181/3C1, 181/3C2, 181/3D1 & 181/4 of Keelnaickenpalayam Village, Vembakkam Taluk, Thiruvannamalai District.

Mining of Rough Stone and Gravel Quarry 18.10.2023@ 01.00 PM M/s.R.S.E Mahal, Mamandur, Poongavana Kumarasamy Nagar, No.316/N, Kanchipuram to Vandavasi Road, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai-631702. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai-606604.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

8

M/s.Sri Tirumala Blue Metals, Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.148/16, 148/17, 148/18, 148/19, 148/20, 148/21, 148/22, 148/23, 148/24, 148/25, 148/38A, 148/39A1, 146/39B, 146/46, 148/4, 148/10, 148/2, 148/26, 148/27, 148/28, 148/29, 148/3, 148/30, 148/39A2, 148/39B2A, 148/39B1, 143/4, 148/5, 148/6, 148/7, 148/9, 149/1A, 149/2A and 150/1A of Menallur Village,Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District.

Mining of Rough Stone and Gravel Quarry 18.10.2023@ 12.00 PM M/s.R.S.E Mahal, Mamandur, Poongavana Kumarasamy Nagar, No.316/N, Kanchipuram to Vandavasi Road, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai-631702. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai-606604.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

9

M/s.R.Monish Kumar Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.139/21A, 139/21B, 139/21C, 139/22A, 139/22B, 139/23, 139/24, 139/25A, 139/25B, 139/25C, 139/26, 139/27, 139/28, 139/29, 140/1, 140/2, 140/3, 141/42A, 141/43A, 141/44, 141/45, 141/46, 141/47, 141/48, 141/49, 148/11, 148/12A, 148/12B, 148/14, 148/15A, 148/15B & 148//8 of Menallur Village,Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District.

Mining of Rough Stone and Gravel Quarry 18.10.2023@ 11.00 AM M/s.R.S.E Mahal, Mamandur, Poongavana Kumarasamy Nagar, No.316/N, Kanchipuram to Vandavasi Road, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai-631702. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai-606604.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

10

M/s.Adithya Durga Aggregates Pvt Ltd, S.F.No.124/30, 124/31,124/32, 124/33, 117/1,117/5, 117/6, 117/4, 117/12B,117/2, 141/2B2(P), 141/2B1, 124/17, 124/22, 124/23,124/24,124/25A, 124/25B, 124/35A, 124/34, 124/35B, 124/16, 124/29, 124/6, 124/7, 124/11, 124/36, 124/14, 124/15, 141/2C1, 141/2C2, 141/2E2(P), 141/3(P), 141/4(P),117/7, 124/8A, 124/8B, 124/12, 124/18, 124/9,124/10, 124/13, 124/19, 124/20 and 124/21 Poonaithangal Village, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District.

Mining of Rough Stone and Gravel Quarry 18.10.2023@ 10.00 AM M/s.R.S.E Mahal, Mamandur, Poongavana Kumarasamy Nagar, No.316/N, Kanchipuram to Vandavasi Road, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai-631702. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai-606604.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

11

M/s.Sri Vinayaka Enterprises, S.F.No.136(part-8), Venkatesapuram Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.85.0 Ha 18.10.2023@ 12.00 PM M/s.P.V.R-L.M.R Kalyana Mandapam, No.344/1, 344/2, Berikai Village, Theertham Road, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District-6350105. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126. Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

12

M/s.V.Sekar Rough Stone Quarry, S.F.No.270(part-1), Venkatesapuram Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.30.0 Ha 18.10.2023@ 11.00 AM M/s.P.V.R-L.M.R Kalyana Mandapam, No.344/1, 344/2, Berikai Village, Theertham Road, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District-6350105. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126. Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

13

M/s.K.Jeeva Rough Stone Quarry, S.F.No.209(part), Alur Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 4.50.0 Ha 17.10.2023@ 12.00 PM M/s.Sri Sathya Sai Marriage Hall, SIPCOT Phase II, Moranapalli, Hosur-635109. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126. Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

14

M/s.AVS Tech Building Solutions India Pvt Ltd, S.F.No.662(P), Thorapalli Agraharam Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.20.0 Ha 17.10.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Sathya Sai Marriage Hall, SIPCOT Phase II, Moranapalli, Hosur-635109. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126. Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

15

M/s.Joseph John Samuel Rough Stone Jelly and Gravel Quarry, S.F.No.845/1B & 845/2B of Tharuvai Village, Palayamkottai Taluk, Tirunelveli District.

Over an extent of 0.55.0 Ha. 13.10.2023@ 10.30 AM Nainar Mahal, 1-A, Ambai main Road, Mela Karugulam, Muneerpallam P.O, Palayamkottai Taluk, Tirunelveli District-627006. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli-627010.

[English]

[Tamil]

[English]

16

M/s.New Star Blue Metals Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.553/2(part), Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

Over an extent of 1.62.0 Hectares. 12.10.2023@ 11.00 AM Murugan Thirumana Mandapam, No.198/1, Athipalayam Road, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

17

M/s.P.Amaravathi Rough Stone Quarry, S.F.No.513/2C & 595/2(part), Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

Over an extent of 2.84.0Hectares. 12.10.2023@ 12.00 PM Murugan Thirumana Mandapam, No.198/1, Athipalayam Road, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

18(a)

M/s.Tamilkumaran Productions Private Ltd, S.F.No.830(part), West & 835/3(part) Ajjanahalli Village, Pennagaram Taluk, Dharmapuri District-636810

Proposed Black Granite Quarry over an extent of 3.14.0 Ha. 12.10.2023@ 11.00 AM Ramasamy Gounder Ponnammal Thirumana Mandapam, Eriyur Village, Pennagaram Taluk, Dharmapuri District-636810 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, SF.No.415/1,Adhiyaman kottai - Hosur Bypass road, A.Reddihalli village(Near to Don Bosco College), Dharmapuri Taluk, Dharmapuri District - 636 809.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

18(b)

M/s.PVI Trading Corporation, , S.F.No.830(part), East & 834/1 Ajjanahalli Village, Pennagaram Taluk, Dharmapuri District-636810

Proposed Black Granite Quarry over an extent of 5.00.0 Ha. 12.10.2023@ 11.00 AM Ramasamy Gounder Ponnammal Thirumana Mandapam, Eriyur Village, Pennagaram Taluk, Dharmapuri District-636810 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, SF.No.415/1,Adhiyaman kottai - Hosur Bypass road, A.Reddihalli village(Near to Don Bosco College), Dharmapuri Taluk, Dharmapuri District - 636 809.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

19(a)

M/s.P.Jayaraj, S.F.No.90/1(P) and 90/2(P) of Devannagoundanur Village, Sankari Taluk, Salem District.

Multi Color Granite Quarries 12.10.2023@ 11.00 AM M/s.Mugil Thirumana Mahal, Edappadi-Sankari main road, Malaiyanur, Thangayur Village, Edappadi Taluk, Salem District-636303. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.1/276 Meyanur main road, Salem-636004.

[English]

[Tamil]

[English]

19(b)

M/s.B.Venkatesh, S.F.No.1/1(P) & 1/2B(P) of Thangayur Village, Edapadi Taluk, Salem District.

Multi Color Granite Quarries 12.10.2023@ 11.00 AM M/s.Mugil Thirumana Mahal, Edappadi-Sankari main road, Malaiyanur, Thangayur Village, Edappadi Taluk, Salem District-636303. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.1/276 Meyanur main road, Salem-636004.

[English]

[Tamil]

[English]

19(c)

M/s.B.Venkatesh, S.F.No.1/2B(P) & 1/3(B) of Thangayur Village, Edapadi Taluk, Salem District.

Multi Color Granite Quarries 12.10.2023@ 11.00 AM M/s.Mugil Thirumana Mahal, Edappadi-Sankari main road, Malaiyanur, Thangayur Village, Edappadi Taluk, Salem District-636303. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.1/276 Meyanur main road, Salem-636004.

[English]

[Tamil]

[English]

20

M/s.K.Ravikumar Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.54/2, 55/1 & 57/2 of Thambagoundanpalayam Village, Madukkarai Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Qyarry covering overall extent of 3.62.0 Ha. 11.10.2023@ 03.00 PM M/s.Aadithya Thirumana Mandapam, Velanthavalam Road, Nachipalayam Madukkarai Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore (S), E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

21(a)

M/s.D.Jayakumar Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.516/2A(part), 16/2B, of Palathurai Village, Madukkarai Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Qyarry covering overall extent of 1.26.0 Ha. 11.10.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Lakshmi Balaji Thirumana Mandapam, Chettipalayam Pirivu, Palakad Main Road, Marapalam, Madukkarai Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore (S), E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

21(b)

M/s.V.Dhanalakshmi Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.15/1A1B, & 15/3, of Palathurai Village, Madukkarai Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Qyarry covering overall extent of 2.17.0 Ha. 11.10.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Lakshmi Balaji Thirumana Mandapam, Chettipalayam Pirivu, Palakad Main Road, Marapalam, Madukkarai Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore (S), E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

21(c)

M/s.P.Vasanthi Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.617/1 & 618, of Madukkarai Village & Madukkarai Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Qyarry covering overall extent of 0.81.0 Ha. 11.10.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Lakshmi Balaji Thirumana Mandapam, Chettipalayam Pirivu, Palakad Main Road, Marapalam, Madukkarai Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore (S), E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

21(d)

M/s.M.Saravanan Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.509/2 of Madukkarai Village & Madukkarai Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Qyarry covering overall extent of 2.54.58 Ha. 11.10.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Lakshmi Balaji Thirumana Mandapam, Chettipalayam Pirivu, Palakad Main Road, Marapalam, Madukkarai Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore (S), E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

21(e)

M/s.M.Shanmugam Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.509/1(part) & 15/1A2(part) of Madukkarai & Palathurai Village, Madukkarai Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Qyarry covering overall extent of 3.32.5 Ha. 11.10.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Lakshmi Balaji Thirumana Mandapam, Chettipalayam Pirivu, Palakad Main Road, Marapalam, Madukkarai Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore (S), E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

22

M/s.Sivasubbu, Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.No.525/2(part) of Tharuvai Village, Palayamkottai Taluk, Tirunelveli District.

Over an extent of 0.50.58 Ha. 11.10.2023@ 10.30 AM Nainar Mahal, 1-A, Ambai main Road, Mela Karugulam, Muneerpallam P.O, Palayamkottai Taluk, Tirunelveli District-627006. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli-627010.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

23

M/s.D.Govindasamy Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.669/2 and 669/3, Magaral 'B' Village, Walajabad Taluk, Kancheepuram District.

Over an Extent of 2.90.50 Hectares. 10.10.2023@ 10.30 AM M/s.Azhagan Mahal, Uthiramerur Road, Magaral Village, Walajabad Taluk, Kancheepuram District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.CP-5B, SIPCOT, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District-602105

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

24 M/s.S.Hemprasath Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.170/2, 170/3, 170/4, 236/1B, 236/1C, 236/1D, 220/1A1(part), Sirudhamur Village, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District. Over an Extent of 4.88.0 Hectares. 05.10.2023@ 10.30 AM M/s.R.R.K Mahal, No.167, Thirumukkudal, Thirumukkudal-Penayur Road, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.CP-5B, SIPCOT, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District-602105

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

25

M/s.Achamapuram Sand Quarry, S.F.No.265/1(part), Achamapuram Village, Manmagalam Taluk, Karur District

Over an extent of 24.00.0 Hectares. 04.10.2023@ 12.00 PM Shri Mahalaxmi Mandapam(Thirumana Mahal), Melasakkarapalayam, Vangal, Manmangalam Taluk, Karur-639116. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, S.F.No.654 part, 655 Part, L.N.S.Village,L.G.B.Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

26

M/s.Nerur North Sand Quarry, S.F.No.2596A (part), Nerur North Village, Manmagalam Taluk, Karur District

Over an extent of 16.05.0 Hectares. 04.10.2023@ 11.00 AM Shri Mahalaxmi Mandapam(Thirumana Mahal), Melasakkarapalayam, Vangal, Manmangalam Taluk, Karur-639116. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, S.F.No.654 part, 655 Part, L.N.S.Village,L.G.B.Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

27

M/s.J.Saipreetham, S.F.No.919/1 & 919/2A(P), Nathikudi Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 3.33.50 Ha. 04.10.2023@ 11.00 AM M/s.Lord P.C.Arunachalandar Avudaithayammal Thirumana Mandapam, Door No.1210, Poolavurani Village, Sivakasi to Vilampatti Road(Poolavurani Bus Stop),Sivakasi Taluk, Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

28 M/s.M.Meenatchi, S.F.No.16/2B, 16/3, 16/4 of Achankulam Village, Kallikudi Taluk, Madurai District. Proposed Rough Stone Quarry Patta over an Extent of 1.42.0 Ha. 04.10.2023@ 11.00 AM M/s.Pothu Vinayaga Mahal, Ulagani, Kallikudi Taluk, Madurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Kappalur, Madurai-625008.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

29 M/s.A.Govindarajan Rough Stone Quarry, S.F.No.569/1(part-4) Govt.Poramboke land of Nadumandalam Village, Natham Taluk, Dindigul District. Proposed Rough Stone Quarry Proposal over an extent of 1.20.0 Ha.(lease land). 04.10.2023@ 11.00 AM M/s.Samuthaya Koodam, Union Office (Op), Velampatty(Post), Dindigul Road, Natham Taluk, Dindigul District-624401 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Collector Office Campus, Dindigul-624004.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

30

M/s.Ashok Leyland Limited, Kathivakkam Village, Tiruvottiyur Taluk, Chennai District.

Proposed Expansion of Foundry unit of M/s.Ashok Leyland Limited Production from 2790 TPM to 6125 TPM of Ferrous Castings.

29.09.2023@ 11.00 AM Annai Sivagami Nagar Samuthaya Nala Maligai, Ennore Express Road, Sivagami nagar, Ennore, Chennai-600057. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.77A, SIDCO Industrial Estate, Ambattur, Chennai-600058.

[English]

[Tamil]

[English]

31 M/s.N.Obula Reddy, Rough Stone Quarry, S.F.No.265/1(part-4), Madhakondapalli Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District. Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 1.46.0 Ha. 27.09.2023@ 11.00 AM M/s.Annamacharya Kalyanda mandapam, Hosur to Thally main road, Madhakondapalli Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District-635114. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

32

M/s.G.Prabakar Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.843/1, 843/2, 844/1(P), 844/2(P), & 844/3 Nandanthai(North) Village, Aravakurichi Taluk, Karur District.

Over an Extent of 2.57.0 Hectares. 27.09.2023@ 11.00 AM V.K.D Marriage Hall, Ellaimedu East, V.K.D Petrol Bank Back, Elavanur(PO), Aravakurichi Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

33

M/s.N.M.Arumugabalaji, S.F.No.328(Part-III) Mellur Duraisamypuram Rajapalayam Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 1.25.0 Ha. 26.09.2023@ 11.00 AM M/s.Pasumpon Devar Kalaiyarangam, Door no.32, Kasali Thenvadal Street, Seithur Village, Rajapalayam Taluk, Virudhunagar District-626121. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

34

M/s.C.Nithin Reddy Rough Stone Quarry, S.F.No.220/1(part-2), Gopanapalli Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 3.00.0 Ha. 26.09.2023@ 11.00 AM M/s.CMK Kalayana Mandapam, Nagondapalli, Denkanikottai main road, Hosur-635109. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-1, Hosur-635 126

[English]

[Tamil]

[English]

35

M/s.Kuthambakkam & Ananganallur Sand Quarry, S.F.No.1(P) & 213(P), Kuthambakkam & Ananganallur Village, Gudiyatham Taluk, Vellore District.

Proposed Kuthambakkam & Ananganallur Sand Quarry, S.F.No.1(P) & 213(P), Over an extent of 11.70.0 Ha Kuthambakkam & Ananganallur Village, Gudiyatham Taluk, Vellore District by M/s.The Eecutive Engineer, Water Resource Department, Mining and Monitoring Division, Chennai District. 25.09.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Krishna Mahal, Agaramcheri Village, Gudiyatham Taluk, Vellore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Auxilium College Road, Opp.Auxilium College, Gandhi Nagar, Vellore - 632 006.

[English]

[Tamil]

[English]

36

M/s.PCS Industries Private Limited, S.F.No.223/1, 223/2, 224, 225/1 & 225/2 of Periyavenmani Village, Maduranthagam Taluk, Chengalpattu District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry. 22.09.2023@ 10.30 AM Sri Saraswathi Mahal, Maduranthagam Road, Saravambakkam Village, Maduranthagam Taluk, Chengalpattu District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Maraimalai Adigalar Street, Maraimalai Nagar, Chengalpattu District-603209.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

37

M/s.Thirupathi Blue Metal and M Sand, S.F.No.6/1, 7/2, 7/3, 7/4 in Enthoor Village, Marakkanam Taluk, Villupuram District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry in an extent of 2.85.00 Ha 21.09.2023@ 12.00 PM M/s.A.M.S Mahal, 201/1, Main Road, Murukeri Village, Siruvadi Post, Marakkanam Taluk, Villupuram District-604 301. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram-605 602

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

38

M/s.Thirupathi Blue Metal and M Sand, S.F.No.2/1B, 2/2, 2/3(P), 2/5, 3, 4/1 & 4/2 in Enthoor Village, Marakkanam Taluk, Villupuram District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry in an extent of 8.00.05 Ha 21.09.2023@ 11.00 AM M/s.A.M.S Mahal, 201/1, Main Road, Murukeri Village, Siruvadi Post, Marakkanam Taluk, Villupuram District-604 301. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram-605 602

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

39

M/s.Tamil Nadu Minerals Limited, S.F.No.331/1, Veeramangalam B Village and S.No.148(P) Mahankalikapuram Village, R.K.Pettai Taluk, Tiruvallur District-631301

Proposed Black Granite Quarry over an extent of 15.47.5 Ha at S.F.No.331 & 148(part), in Veeramangalam & Mahankalikapuram Village, R.K.Pettai, Thiruvallur District, Tamil Nadu.

Latitude:130008'31.39320"N to 13008'45.55966"N

Longitude:79025'50.43990"E to 79022'19.99560E

20.09.2023@ 11.00 AM Amman Koil Ground, Mahankalikapuram Village, R.K.Pettai Taluk, Tiruvallur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Master Plan Complex, S.F.No.1/6D & 1/5B, Perumbakkam Village, Tiruvallur-602001.

[English]

[Tamil]

[English]

40

M/s.Arjunan , S.F.No.16/6, 16/7, 16/9, & 16/10 in Thollamur Village, Vanur Taluk, Villupuram District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry Extent of 2.10.5 Ha. 20.09.2023@ 11.00 AM M/s.Dhanalakshmi Mahal, Perumbakkam Bus Stop, Pondy-Mailam Road, Karasanur Village, Vanur Taluk, Villupuram District-604304. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram-605 602.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

41

Common Bio-Medical Waste Treatement Facility at S.F.No.249/3, Keelakottai Group, Muthuvayal Village, Paramakudi Taluk, Ramanathapuram District.

Common Bio-Medical Waste Treatement Facility at S.F.No.249/3, Keelakottai Group, Muthuvayal Village, Paramakudi Taluk, Ramanathapuram District.

Postponed M/s.Sri Jeyamani Saraswathi Thirumana Mahal, Door No.66/1A, Bogalur Village, Near JSK HP Petrol Pump, Sathirakudi, Paramakudi Taluk, Ramanathapuram District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.1/1984, Jothi Nagar, Sakkarakkottai Village, Collectorate Post, Ramanathapuram-6623504.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

42

M/s.Multi Colour Granite Quarry Mining project, S.F.No.311(part), Rajakkal Village, Pernambut Taluk, Vellore District.

Proposed Multi Colour Granite Quarry Mining Project at S.F.No.311(part) over an extent of 46.07.0 Ha at Rajakkal Village, Pernambut Taluk, Vellore District by M/s.Tamilnadu Minerals Limited.

13.09.2023@ 11.00 AM M/s.M.G. Mahal, Azhinijikuppam, Near Bus stop, Rajakkal Village, Pernambut Taluk, Vellore District-632 805. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Auxilium College Road, Opp.Auxilium College, Gandhi Nagar, Vellore-632 006.

[English]

[Tamil]

[English]

43(a)

M/s.D.Dineshwaran Rough Stone Quarry, S.F.No.145/3A & 145/4A, Veerapatti Village, Illuppur Taluk, Pudukkottai District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry Cluster extent of 7.80.5 Ha.

12.09.2023@ 11.00 AM A.A.R.Thirumanan Mahal Pudugai-Viralimalai Road, Kaalatipatti, Illuppur Taluk, Pudukkottai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukkottai-622002

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

43(b)

M/s.C.Selvaraj Rough Stone Quarry, S.F.No.159/3A(P), 159/3B, 159/3C, 159/4A, 159/4B, 159/5A, 159/5B1(P), 159/5B2, 160 & 161/1, Veerapatti Village, Illuppur Taluk, Pudukkottai District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry Cluster extent of 7.80.5 Ha.

12.09.2023@ 11.00 AM A.A.R.Thirumanan Mahal Pudugai-Viralimalai Road, Kaalatipatti, Illuppur Taluk, Pudukkottai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukkottai-622002

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

43(c)

M/s.M.Karuppaiya Rough Stone Quarry, S.F.No.153/7A1B2A, 153/9A2, 153/11, Veerapatti Village, Illuppur Taluk, Pudukkottai District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry Cluster extent of 7.80.5 Ha.

12.09.2023@ 11.00 AM A.A.R.Thirumanan Mahal Pudugai-Viralimalai Road, Kaalatipatti, Illuppur Taluk, Pudukkottai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukkottai-622002

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

43(d)

M/s.T.Palanisamy Rough Stone Quarry, S.F.No.145/1, 144/4B, Veerapatti Village, Illuppur Taluk, Pudukkottai District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry Cluster extent of 7.80.5 Ha.

12.09.2023@ 11.00 AM A.A.R.Thirumanan Mahal Pudugai-Viralimalai Road, Kaalatipatti, Illuppur Taluk, Pudukkottai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukkottai-622002

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

44

M/s.B.Karuppaiah, SF.No.1193/1, 1193/2, 1199/1B, 1199/1C, 1199/1D, 1199/1E, 1199/1F, 1199/1H, 1199/1I, 1199/1J & 1199/1K of Katchaikatti Village, Vadipatti Taluk, Madurai District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry lease over an extent of 2.01.5 Ha.

12.09.2023@ 11.00 AM M/s.Green Park, Residency, Door No.5-1-21/4, NH-7, Court Opp Main Road, T.Vadipatti, Madurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Kappalur, Madurai-625008.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

45(a)

M/s.P.Ananthakumar, Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.452/2, 452/3A, 452/3B & 452/4 Melathattapparai Village, Thoothukudi Taluk, Thoothukudi District.

over an extent of 3.86.0 Ha.

12.09.2023@ 11.00 AM Sathya Mahal, 4/88, By pass road, Puthukottai, Thoothukudi Taluk, Thoothukudi District-628103. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, C7 & C9, SIPCOT Industrial Complex, Meelavittan, Thoothukudi-628008.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

45(b)

M/s.P.Ananthammal, Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.457/5, Melathattapparai Village, Thoothukudi Taluk, Thoothukudi District.

over an extent of 1.62.0 Ha.

12.09.2023@ 11.00 AM Sathya Mahal, 4/88, By pass road, Puthukottai, Thoothukudi Taluk, Thoothukudi District-628103. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, C7 & C9, SIPCOT Industrial Complex, Meelavittan, Thoothukudi-628008.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

46

M/s.P.Deivathal Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.Nos.152/1(P), 3/2A, 2, 153/2A, 153/2C & 156/1B, Sukkampalayam & Velampalayam Villages, Palladam Taluk, Tiruppur District.

Proposed 1 No. & existing 2 Nos. of Rough Stone and Gravel Quarries over an extent of 8.33.0 Ha.

07.09.2023@ 10.00 AM M/s.Kandasamy Gounder Raajammal Kalyana Mandapam, 63 Velampalayam palladam to Mangalam Road, Tiruppur, Tamil Nadu - 641663. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Tiruppur(S), 12A, Pollachi By-pass Road, Palladam-641664, Tiruppur District.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

47

M/s.Marine Infrastructure Developer Pvt Ltd, Kattupalli Village, Ponneri Taluk, Tiruvallur District.

Proposed Revised Master Plan Development of Kattupalli Port.

Postponed Project Land, in SF.Nos.4/3, 4/4A, 4/4B2, 3/2C, 97/2B of Kalanji Village located in KAttupalli to Pazhaverkadu Road, Opposite to Kalanji hamlet of Kattupalli Panchayat. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.88A, SIPCOT Industrial Complex, Gummidipoondi, Thiruvallur District-601201

[English]

[Tamil]

[English Vol- I(A)]

[English Vol- I(B)]

[English Vol- II]

42(a)

M/s.Golden Blue Metals Pvt Ltd, Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.451(p), 452(p), & 453(p) Kattalangulam Village, Thoothukudi Taluk, Thoothukudi District.

over an extent of 4.95.0 Ha.

05.09.2023@ 11.00 AM Selva Sumangali Mahal, 291, main road, Naduvaikurichi, Sayerpuram, Srivaikuntam Taluk, Thoothukudi District-628251. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, C7 & C9, SIPCOT Industrial Complex, Meelavittan, Thoothukudi-628008.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

42(b)

M/s.S.Ramachandran, Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.429/1A, 429/2A, & 429/2B Kattalangulam Village, Thoothukudi Taluk, Thoothukudi District.

over an extent of 3.87.0 Ha.

05.09.2023@ 11.00 AM Selva Sumangali Mahal, 291, main road, Naduvaikurichi, Sayerpuram, Srivaikuntam Taluk, Thoothukudi District-628251. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, C7 & C9, SIPCOT Industrial Complex, Meelavittan, Thoothukudi-628008.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

43

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76 and 77 prepared under CRZ Notification 2019.

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76 and 77 prepared under CRZ Notification 2019.

31.08.2023@ 10.30 AM GDP Hall, District Collectorate, Nagapattinam. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Nagapattinam.

[English]

[Tamil]

[CZMP & LU Map English]

[CZMP & LU Map Tamil]

44

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers TN 54, TN 55, TN 56, TN 57, TN 58, TN 59, TN 60 & TN 61 prepared as per CRZ Notification 2019

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers TN 54, TN 55, TN 56, TN 57, TN 58, TN 59, TN 60 & TN 61 prepared as per CRZ Notification 2019.

31.08.2023@ 11.30 AM M/s.Vasantham Thirumana Mahal, Vadakkur Amman Kovil Street, Manamelkudi North, Manamelkudi, Manamelkudi Taluk, Pudukkottai District-614620 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukkottai-622002

[English]

[Tamil]

[CZMP & LU Map English]

[CZMP & LU Map Tamil]

31

M/s.Dahlia Granites Pvt Ltd, Multicolour Granite Quarry located at S.F.No.417/22, 454/2, 417/5, 417/7(P), K.Pitchampatti Village, Karur Taluk, Karur District.

Over an extent of 2.65.0 Hectares.

31.08.2023@ 11.00 AM Lakshmi Mahal, S.F.No.305, Karur-Dindugul main road, Velliyanai North, Karur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivithirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

32

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers 77 to 82 and 84 prepared under CRZ Notification 2019

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers 77 to 82 and 84 prepared under CRZ Notification 2019

30.08.2023@ 10.30 AM M/s.Vaazhga Valamudan Tirumana Arangam, Main Road, Erukatanchery Village, Tharangampadi Taluk, Mayiladuthurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Msster Plan Complex, Nagapattinam.

[English]

[Tamil]

[CZMP & LU Map English]

[CZMP & LU Map Tamil]

33

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers under CRZ Notification 2019 (Map/Sheet Nos.TN-61 to TN-64 & TN-69) with respect to Thanjavur District.

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers under CRZ Notification 2019 (Map/Sheet Nos.TN-61 to TN-64 & TN-69) with respect to Thanjavur District.

29.08.2023@ 11.00 AM M/s.Vinoth Priya Party Hall, Mallipattinam, Chinnamanai Bus Stop, Chinnamanai Village, Pattukottai Taluk, Thanjavur District-614723 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.23, SIDCO Industrial Estate, Opp.To Uzhavar Chanthai, Nanjikottai Road, Thanjavur-613 006.

[English]

[Tamil]

[CZMP & LU Map English]

[CZMP & LU Map Tamil]

34

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers TN27, TN28, TN29, TN30, TN31, TN32, TN33, TN34, TN35, TN36, TN37, TN38, TN39, TN40, TN41, TN42, TN43, TN44, TN45, TN46, TN47, TN48, TN49, TN50, TN51, TN52, TN53, TN54, TN55, TN56 under CRZ Notification 2019

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers TN27, TN28, TN29, TN30, TN31, TN32, TN33, TN34, TN35, TN36, TN37, TN38, TN39, TN40, TN41, TN42, TN43, TN44, TN45, TN46, TN47, TN48, TN49, TN50, TN51, TN52, TN53, TN54, TN55, TN56under CRZ Notification 2019

29.08.2023@ 10.30 AM District Collectorate GDP Hall, Ramanathapuram The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, 1/1984, Jothi Nagar, Sakkarakottai Village, Collectorate Post, Ramanathapuram-623 504

[English]

[Tamil]

[CZMP & LU Map English]

[CZMP & LU Map Tamil]

35

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers TN-1, TN-2, TN-3, TN-4, TN-5, TN-6, TN-7, TN-10 & TN-11 prepared under CRZ Notification 2019

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers TN-1, TN-2, TN-3, TN-4, TN-5, TN-6, TN-7, TN-10 & TN-11 prepared under CRZ Notification 2019

26.08.2023@ 10.00 AM M/s.S.S.Auditorium, Palli Street, Colachel, Kanniyakumari District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.318/46A,, Water Tank Road, Nagercoil-629001.

[English]

[Tamil]

[CZMP & LU Map English]

[CZMP & LU Map Tamil]

36

Draft Coastal Zone Management Plan and Landuse map in both Tamil & English prepared and updated under CRZ Notification 2019(Map/Sheet Nos. 12 to 28, 32)with respect to Thoothukudi District.

Draft Coastal Zone Management Plan and Landuse map in both Tamil & English prepared and updated under CRZ Notification 2019(Map/Sheet Nos. 12 to 28, 32)with respect to Thoothukudi District.

25.08.2023@ 11.00 AM Muthu Arangam, District Collectorate, Thoothukudi. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No. C7 & C9, SIPCOT Industrial Complex, Meelavittan, Thoothukudi - 628 008.

[English]

[Tamil]

[CZMP & LU Map English]

[CZMP & LU Map Tamil]

37

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers 64, 65, 66, 69, 70 and 71 prepared under CRZ Notification 2019.

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers 64, 65, 66, 69, 70 and 71 prepared under CRZ Notification 2019.

25.08.2023@ 10.30 AM M/s. Royal Mahal, Alangudi Road, Muthupettai Town, Thiruvarur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Nagapattinam.

[English]

[Tamil]

[CZMP & LU Map English]

[CZMP & LU Map Tamil]

38

M/s.Sri Ganeshmurugan Blue Metals Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.No.293/1(part), 293/3(part),294/2B & 295/1(part), Karurdaiyampalayam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

Over an extent of 4.36.5 Hectares.

25.08.2023@ 11.00 AM Bharani Mahal, Door No.5/130 Near Balamalai, Pavithram Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivithirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

39

M/s.P.Thirugnanasambantham, S.F.No.92/3F, 92/3G, 92/3I2, 92/3I3, 92/3J, 92/3K1, 92/3K2, 92/3K3, 92/3K4, 92/3L, 92/3M, 92/3N, 92/3O2, 92/3P, 92/3Q, 92/3R, 92/3S, 92/3T, 92/3U1, 92/3U2, 92/3U3,& 92/3V of Ponnamangalam Village, Thirumangalam Taluk, Madurai District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry lease over an extent of 4.70.0 Ha.

24.08.2023@ 11.00 AM M/s.Pa.Deiva Thevar-Pavunthaiammal Thirumana Mahal, Vagaikulam Road, Mela Urappanur, Thirumangalam Taluk, Madurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Kappalur, Madurai.

[English]

[Tamil]

[English]

40

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers under CRZ Notification 2019

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers under CRZ Notification 2019

24.08.2023@ 11.30 AM M/s.S.N.R. Tirumana Mandapam, ECR Main Road, Keezhputhupattu Village, Marakkanam Taluk, Villupuram District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram-605602.

[English]

[Tamil]

[CZMP & LU Map English]

[CZMP & LU Map Tamil]

41

Draft Coastal Zone Management Plans and Land use Map prepared and updated under CRZ Notification 2019 (Map/Sheet Nos.TN-81 to TN-90) with respect to Cuddalore District.

Draft Coastal Zone Management Plans and Land use Map prepared and updated under CRZ Notification 2019 (Map/Sheet Nos.TN-81 to TN-90) with respect to Cuddalore District.

23.08.2023@ 11.00 AM Grievance Day Petition Hall, Ground Floor, New Collectorate Building, Collectorate, Manjakuppam, Cuddalore-607001 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.A3, SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu, Cuddalore-607005

[English]

[Tamil]

[CZMP & LU Map English]

[CZMP & LU Map Tamil]

42

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers TN-7, TN-8, TN-9, TN-12 & TN-13 prepared under CRZ Notification 2019

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers TN-7, TN-8, TN-9, TN-12 & TN-13 prepared under CRZ Notification 2019

23.08.2023@ 10.30 AM O/o.Assistant Director, Fisheries and Fishermen Welfare Department, Radhapuram, Tirunelveli District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli-627 010

[English]

[Tamil]

[CZMP & LU Map English]

[CZMP & LU Map Tamil]

43

M/s.State Industrial Promotion Corporation of Tamil Nadu, Industrial Park at Manallur & Soorapoondi Villages, Gummidipoondi Taluk, Thiruvallur District.

Proposed Industrial Park in Manallur and Soorapoondi Villages over an area of 279.995 Hectares.

22.08.2023@ 11.00 AM K.V.C.Mahal, Sathyavedu Road, Madharpakkam Village, Gummidipoondi Taluk, Tiruvallur District-601201. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.88(a), SIPCOT Industrial Complex, Gummidipoondi, Tiruvallur-601201.

[English]

[Tamil]

[English]

44

M/s.R.P.P. Blue Metals Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.46 of Kuttapalayam Village, Kangeyam Taluk, Tiruppur District.

Proposed quarrying of Rough Stone & Gravel in an extent of 4.97.0 Hectares

22.08.2023@ 10.00 AM M/s.Santhosh Mahal, Palayakottai, Nathakadaiyur, Kangeyam Taluk, Tiruppur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Tiruppur North, II floor, Kumaran Commercial Complex, Kumaran Road, Tiruppur-641 601.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

[Annexure]

45

M/s.P.Kandavelu, S.F.No.28/1, 29/1, 29/2, 30/1A1, 30/1A2, 30/1B, 30/1C1, 30/1C2, 30/2A, 30/2B, 30/3D, 31/1A, 31/1B, 31/2A, 47/10C, 48/4A, 48/4B & 48/4C, of Chettipillayarnatham Village, Thirumangalam Taluk, Madurai District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry lease over an extent of 4.98.0 Ha.

22.08.2023@ 11.00 AM M/s.Vaigai Mahal, No.15/1/1, Virudhunagar Road, Melakottai Vilakku, Thirumangalam Taluk, Madurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Kappalur, Madurai.

[English]

[Tamil]

[English]

46

M/s.P.Shanmugam, S.F.No.51/1A, 51/1B, 51/3A,51/3B1, 51/3B2, 51/3B3, 51/3C,51/4A1,51/4A2, 51/4B1, 51/4B2, 51/5A, 74/1A1, 74/1A2, 74/1A3,74/1A4, 74/1A5, 74/2, 75/4B, 75/5, 75/6, 75/8A, 75/8B, 75/9, 75/10A, 75/10B, 75/11, 75/12, 75/13A & 75/13B of Chettipillayarnatham Village, Thirumangalam Taluk, Madurai District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry lease over an extent of 4.68.5 Ha.

22.08.2023@ 10.30 AM M/s.Vaigai Mahal, No.15/1/1, Virudhunagar Road, Melakottai Vilakku, Thirumangalam Taluk, Madurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Kappalur, Madurai.

[English]

[Tamil]

[English]

47

M/s.S.Raghu Rough Stone Quarry, S.F.No.381/1 (Part-1), Gopanapalli Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 1.30.0 Ha.

22.08.2023@ 11.00 AM M/s.CMK Kalyana Mandapam, Nagondapalli, Denkanikottai Main Road, Hosur- 635 109. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635 126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

48(a)

M/s.N.Narayanan Rough Stone Quarry, S.F.No.940/1(Part 2), Thiyaranadurgam Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an Extent of 4.24.5 Ha

18.08.2023@ 11.00 AM M/s. Kala Mahal Kelamangalam - Hosur Road, Kelamangalam Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District-635 113 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635 126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

48(b)

M/s.T.Kesava Moorthy Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.940/1(Part 1), Thiyaranadurgam Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry lease over an Extent of 4.02.0 Ha

18.08.2023@ 11.00 AM M/s. Kala Mahal Kelamangalam - Hosur Road, Kelamangalam Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District-635 113 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635 126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

49

M/s.N.Venkatesan, S.F.No.168(Part-1), Vada Alapirandan Village, Cheyyar Taluk, Tiruvannamalai District.

Rough Stone & Gravel Quarry in a cluster

18.08.2023@ 01.00 PM M/s.Sri Lakshmi Mahal, main road, Opp to Tahsildar office, Vembakkam Village and Taluk, Tiruvannamalai District-604 410 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Thiruvannamalai-606 604

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

70

M/s.J.K.Srinivasan , S.F.No.211/2B, 211/3B, 211/4, 211/5, 211/6, 211/7, 211/8, & 211/9, Vada Alapirandan Village, Cheyyar Taluk, Tiruvannamalai District.

Rough Stone & Gravel Quarry in a cluster

18.08.2023@ 12.00 PM M/s.Sri Lakshmi Mahal, main road, Opp to Tahsildar office, Vembakkam Village and Taluk, Tiruvannamalai District-604 410 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Thiruvannamalai-606 604

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

71

M/s.K.Sudhakaran , S.F.No.7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, and 214/5, Vada Alapirandan Village, Cheyyar Taluk, Tiruvannamalai District.

Rough Stone & Gravel Quarry in a cluster

18.08.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Lakshmi Mahal, main road, Opp to Tahsildar office, Vembakkam Village and Taluk, Tiruvannamalai District-604 410 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Thiruvannamalai-606 604

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

72

M/s.R.Kathirvelu , S.F.No.58/1A, 58/1B, 58/2A, 58/2B, 58/3, 58/6, 58/7, 58/8A, 58/8B, 59/2A, 61/1B, 61/2A, 61/2B, 61/3, 61/4A, 61/5A, & 61/6, Kaganam Village, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District.

Rough Stone & Gravel Quarry in a cluster

18.08.2023@ 10.00 AM M/s.Sri Lakshmi Mahal, main road, Opp to Tahsildar office, Vembakkam Village and Taluk, Tiruvannamalai District-604 410 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Thiruvannamalai-606 604

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

73

M/s.M.Mohamed Ismail Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.467/2,3,477/3,4,5 & 468/1, A.P.NAdanur Village, AlangulamTaluk, Tenkasi District.

Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 4.38.0 Ha.

18.08.2023@ 11.00 AM Town Panchayat Samuthaya Nalakudam, 22F, main road, Alwarkurichi, Alwarkurichi Town Panchayat, Tenkasi Taluk, Teskasi District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli-627010

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

74

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers 95, 97 to 105 prepared under CRZ Notification 2019

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers 95, 97 to 105 prepared under CRZ Notification 2019

Postponed Kovalam Beach, Thiruporur Taluk, Chengalpattu District-603 112 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Maraimalai Adigalar Street, Next to Municipal Office, Maraimalai Nagar.

[English]

[Tamil]

[CZMP & LU Map English]

[CZMP & LU Map Tamil]

75

M/s.V.Chandran, S.F.No.480/1A, 1B, 2, 3, 484/3, 490/1A, 3A, 3B, 3C, 4D, Pakkam Village, Maduranthagam Taluk, Chengalpattu District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry to be located in an extent of 3.76.0 Ha.

17.08.2023@ 10.30 AM M/s.JMJ Marina Palace, GST Road, Silavattam, Near, Hotel Manoj Bhavan, Maduranthagam Taluk, Chengalpattu District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Maraimalai Adigalar Street, Next to Municipal Office, Maraimalai Nagar.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

76

M/s.Globle Enterprises, S.F.No.6/4A, Hanumanthapuram Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Black Granite Quarry lease over an extent of 1.44.5 Ha.

17.08.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Chowdeshwari Convention Hall, Anchetty main road, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District-635 107 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635 126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

77

M/s.K.Arumugasamy Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.3, Surandai Part-I Village, V.K.Pudur Taluk, Tenkasi District.

Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 2.45.5 Ha.

16.08.2023@ 11.00 AM Senai Thalaivar Thirumana Mandapam, Opposite To Azhagu Parvathi Amman Temple, Surandai, V.K.Pudur Taluk, Tenkasi District-627 859 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli-627010

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

78

M/s.Tamil Nadu Minerals Limited, S.F.No.1456 & 1458 of Sivanmalai Village, Kangeyam Taluk, Tiruppur District.

Proposed Colour Granite Rough Quarry over an extent of 17.09.0 Ha.

16.08.2023@ 11.00 AM M/s.Velavan Mahal, Girivala pathai, Sivanmalai, Kangeyam Taluk, Tiruppur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Tiruppur North, II floor, Kumaran Commercial Complex, Kumaran Road, Tiruppur-641601

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

79

M/s.R.R.Senthilkumar Raju , S.F.No.52/8B2, 52/8B3, 53/10, 53/11, 53/12, 53/5B, 53/6,53/7, 53/8, 53/9, 54/1B2,& 54/!C Sundakottai Village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 3.56.0 Ha.

10.08.2023@ 11.00 AM M/s.Sathya Mahal, 1/117A, Aruppukotttai-Sayalgudi main road, M.Reddiapatti-626118, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore North, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

80(a)

M/s.K.Sundararaj Rough Stone & Gravel Quarry, 393/1A(P), Belladhi Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.

Proposed 4 No's of Rough Stone Gravel Quarries cluster over an extent of 12.63.55 Ha.

03.08.2023@ 11.00 AM Community Hall, Mongampalayam, Belladhi Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore North, No.5, Ramasamy Nagar, Kavundapalayam, Coimbatore-641030.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

[Annexure]

80(b)

M/s.Sri Blue Metals Rough Stone & Gravel Quarry, 343, 344/1(P), Belladhi Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.

Proposed 4 No's of Rough Stone Gravel Quarries cluster over an extent of 12.63.55 Ha.

03.08.2023@ 11.00 AM Community Hall, Mongampalayam, Belladhi Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore North, No.5, Ramasamy Nagar, Kavundapalayam, Coimbatore-641030.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

[Annexure]

80(c)

M/s.R.Raju Rough Stone & Gravel Quarry, 391, Belladhi Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.

Proposed 4 No's of Rough Stone Gravel Quarries cluster over an extent of 12.63.55 Ha.

03.08.2023@ 11.00 AM Community Hall, Mongampalayam, Belladhi Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore North, No.5, Ramasamy Nagar, Kavundapalayam, Coimbatore-641030.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

[Annexure]

80(d)

M/s.R.K.Palanisamy Rough Stone & Gravel Quarry, 340(P), 341/3(P), Belladhi Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.

Proposed 4 No's of Rough Stone Gravel Quarries cluster over an extent of 12.63.55 Ha.

03.08.2023@ 11.00 AM Community Hall, Mongampalayam, Belladhi Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore North, No.5, Ramasamy Nagar, Kavundapalayam, Coimbatore-641030.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

[Annexure]

81

M/s.SRA Granites, S.F.No.61/3, Karandapalli Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Black Granite Quarry lease over an extent of 2.07.5 Ha Patta land.

02.08.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Chowdeswari Convention Hall, Anchetty main road, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District-635107. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-1, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

82(a)

M/s.A.Nandakumar Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.78/1(part), 419, 420, Chikkarampalayam Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 3.46.00 Ha.

01.08.2023@ 11.00 AM Durai's Mahal, Kannarpalayam Road, Sikkarampalayam Village, Karamadai, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore North, No.5, Ramasamy Nagar, Kavundapalayam, Coimbatore-641030.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

[Annexure]

82(b)

M/s.P.Chandramohan Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.428/2,429/1 & 429/2 Chikkarampalayam Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 1.81.5 Ha.

01.08.2023@ 12.30 PM Durai's Mahal, Kannarpalayam Road, Sikkarampalayam Village, Karamadai, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore North, No.5, Ramasamy Nagar, Kavundapalayam, Coimbatore-641030.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

[Annexure]

83

M/s.Sri Rajalakshmi Samappa Building Materials Company Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.1120/2 & 1121/2 Bilichi Village, Coimbatore North Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 2.60.5 Ha.

01.08.2023@ 03.00 PM Raj Mahal, 4/283, Mettupalayam Road, Mathampalayam, Bilichi Village, Coimbatore North Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore North, No.5, Ramasamy Nagar, Kavundapalayam, Coimbatore-641030.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

[Annexure]

84

M/s.R.V Enterprises, S.F.No.232/2(part) Mugalur Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.40.0 Ha.

24.07.2023@ 10.30 AM M/s.CMK Kalyana Mandapam, Nagondapalli, Denkanikottai MAin Road, Hosur-635109. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-1, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

85

M/s.SSV Blue Metals, S.F.No.603/1(part) Panchakshipuram Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.50.0 Ha.

24.07.2023@ 11.30 AM M/s.CMK Kalyana Mandapam, Nagondapalli, Denkanikottai MAin Road, Hosur-635109. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-1, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

86

M/s.Tamilnadu Minerals Limited, S.F.No.155/2, Karandapalli Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Black Granite Quarry lease over an extent of 14.53.0 Ha.

28.07.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Mallikaarjuna Swamy Bramaramba Devi Samskruthika Bhavana, Mallikaarjuna Durugam, Kundukottai Post, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District-635107. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-1, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

87

M/s.Sri Vari Infrastructure, S.F.No.637(p) and 4(p) Thuppuganapalli & Agaram AgraharamVillage, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.95.0 Ha.

26.07.2023@ 12.00 PM M/s.SAS Mahal, Keel theru Berigai Road, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District-635117 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-1, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

88

M/s.Sumukha Blue Metals & Blocks LLP, S.F.No.420(part-3) Thuppuganapalli Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 4.60.0 Ha.

26.07.2023@ 11.00 AM M/s.SAS Mahal, Keel theru Berigai Road, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District-635117 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-1, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

88

M/s.P.Sasikumar Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No,442(part) of Keeranur Village, Kangeyam Taluk, Tiruppur District.

Proposed quarring of Rough Stone & Gravel in an extent of 2.00.0 Hectares.

21.07.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Kumaran Mahal, Keeranur Village, Kangeyam Taluk, Tiruppur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Tiruppur North, II Floor, Kumaran Commercial Complex, Kumaran Road, Tiruppur-641 601

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

89

M/s.Dalmia Cement(Bharat)Ltd, Kallakudi & Kovandakurichi Limestone mines(ML-1) located at S.F.No.39/8, 40, 41/1, 47/1, 47/3, 47/11, 49, 50, 51, 52 etc., of Kallakudi Village, S.F.No.54/1, 54/2, 55, 56, 57, 60, 75, 81/1B etc., of Kovandankurichi Village and S.F.No.32 of Venkatachalpuram Village, Lalgudi Taluk, Tiruchirapalli District.

Proposed production enhancement from 2.00 MTPA to 6.97 MTPA (ROM) in the existing Limestone Mines over an Extent of 166.005 Hectares under GO.No.76 dated 26/7/2018.

19.07.2023@ 11.00 AM Selvi Mahal, Door No.90, Sri Lakshmi Nagar, Trichy-Ariyalur Bypass road, Opposite to Old Samathuvapuram, Kallakudi Village, Lalgudi Taluk, Tiruchirapalli District-621652. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.25, SIDCO Industrial Estate, Thuvakudy, Trichy-15.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

90

M/s.Black Granite Mining Project, S.F.No.1193/1(part-5 & part-16), Kodakkal Village, Sholinghur Taluk, Ranipet District.

Proposed Black Granite Quarry of 11027 Cubic Meter production capacity for five years from the excavation of 110265 Cubic meter (Total Quantity)over an extent of 20.95.5 Hectares at Kodakkal Village, Sholinghur Taluk, Ranipet District by M/s. Tamilnadu Minerals Ltd.

18.07.2023@ 11.00 AM M/s.M.Arumuga Chettiyar Salammal Thirumana Mandapam, Walajaha Road, Kodaikkal Mottur, Sholinghur, Ranipet. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Auxilium College Road, Opp. Aux.College, Gandhi Nagar, Vellore-632006

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

91

M/s.Tamil Nadu Minerals Ltd(A Govt.of Tamil Nadu Undertaking) in an extent of 10.44.0 Ha, at S.F.No.58/1 in Pothuvai Village and in an extent of 29.69.5 Ha of patta land at S.F.No.135/1 in Pazhavalam Village, Gingee Taluk, Villupuram District.

Proposed Granite Quarry & Quartzo-Fedspathic Gnesiss Quarry.

13.07.2023@ 11.00 AM M/s.Arasi Mahal, Villupuram-Thiruvannamalai Road, Malavanthangal 'X' Road, Malavanthangal Village, Gingee Taluk, Villupuram District-605701. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram-605602.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

92

M/s.M.K.Kungumarajh Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.182/2(P), Thirukooranam Village, Gujiliamparai Taluk, Dindigul District.

Rough Stone & Gravel Quarry proposal over an extent of 3.00.0 Ha(patta land).

13.07.2023@ 11.00 AM M/s.Samuthaya Koodam, Thulukkamparai, Thirukooranam Village, Gujiliamparai Taluk, Dindigul District - 624703 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Collector Office Campus, Dindigul-624004.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

93

M/s.Tamil Nadu Minerals Limited, Black Granite & Granitic Gnesis Quarry at S.F.No 287, Panchapalli Village and S.F.No.19, Nammandahalli Village, Palacode Taluk, Dharmapuri District.

Black Granite & Granitic Gnesis Quarry.

11.07.2023@ 11.00 AM Government Higher Secondary School, Panchapalli, Palacode Taluk, Dharmapuri District-636 812. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Adhiyamankottai-Hosurbye pass Road, A.Reddihalli Village, Dharmapuri Taluk, Dharmapuri District-636809.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

94

M/s.B.Venkatakrishnan, S.F.No70/2, 70/3, 70/4, 70/5A & 71/3 inKondalangkuppam Village, Vanur Taluk, Villupuram District.

Proposed Red Earth Quarry extent of 1.53.5 Ha of patta land.

04.07.2023@ 12.30 PM M/s.Dhanalakshmi Mahal Perumbakkam Bus Stop, Pondy-Mailam Road, Karasanur, Vannur Taluk, Villupuram District-604304. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master plan complex, Villupuram-605602

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

95

M/s.K.Gnanasekaran S.F.No.29/2, 29/3, 30/4, 30/9, 30/12 & 30/13 in Thollamur Village, Vanur Taluk, Villupuram District.

Proposed Rough Stone & Earth Quarry extent of 2.33.5 Ha of patta land.

04.07.2023@ 11.00 AM M/s.Dhanalakshmi Mahal Perumbakkam Bus Stop, Pondy-Mailam Road, Karasanur, Vannur Taluk, Villupuram District-604304. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master plan complex, Villupuram-605602

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

96

M/s.A.Kumar Rough Stone Quarry, S.F.No.88/1(part-3) B.S.Thimmasandram Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over extent of 4.50.0 Ha.

28.06.2023@ 03.30 PM M/s.HMS Mahal, 4/1332, Berikai checkpost, Shoolagiri road, Bergai, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District-635105. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

97

M/s.S.Mahesh Kumar Rough Stone Quarry, S.F.No.72(part) & 87/1(part), Doripalli Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over extent of 1.60.0 Ha.

28.06.2023@ 12.30 PM M/s.P.V.R-L.M.R Kalyana Mandapam, No.344/1, 344/2, Berikai Village, Theertham Road, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District-635105. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

98

M/s.S.R.Enterprises Rough Stone Quarry, S.F.No.86(part-3), Venkatesapuram Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over extent of 2.00.00 Ha.

28.06.2023@ 11.30 AM M/s.P.V.R-L.M.R Kalyana Mandapam, No.344/1, 344/2, Berikai Village, Theertham Road, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District-635105. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

99

M/s.A.Brian Balachander Rough Stone Quarry, S.F.No.86(part-1)in Venkatesapuram Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over extent of 2.50.00 Ha.

28.06.2023@ 10.30 AM M/s.P.V.R-L.M.R Kalyana Mandapam, No.344/1, 344/2, Berikai Village, Theertham Road, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District-635105. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

100

M/s.S.Ravi Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.425/6, 425/7 & 425/8 of Lembalakudi Village, Thirumayam Taluk, Pudukkottai District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry extent of 1.53.5 Ha.

06.07.2023@ 11.00 AM Magalir Suya Uthavikkuzhu Building, Pillaipatti, Lembalakudi Village, Thirumayam Taluk, Pudukkottai District-622412 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.01,SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukkottai-622002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

101

M/s.SAIL Refractory Company Limited, S.F.No.3/1 (part), 6/2A of Mallamooppampatti, Salem West Taluk, Salem District, S.F.No.123/2(P), 124(P), 125(P), 135(P), 136(P), 137(P),145(P) of Thathaiyangarpatti Village, Omalur Taluk, Salem District, S.F.No. 54/3, 56/2(P), 65(P) of Moongilpadi Village, Omalur Taluk, Salem District, S.F.No. 214(P), 207/3(P), 207/2(P), 198/3(P), 132/1(P) of Karuppur Village, Omalur Taluk, Salem District, S.F.No. 90(P) of Vellakkalpatty Village, Omalur Taluk, Salem District.

Proposed Magnesite and Dunite Quarry lease over an extent of 622.69 Hectares.

04.07.2023@ 11.00 AM M/s. Rajam Thirumana Mandapam, Indhira Nagar, Near Rajam Hospital, Karuppur, Omalur Taluk, Salem District-636012. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.1/276, Meyyanur Road, Salem.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

102(a)

M/s.N.Kanniyappan Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.277/1A, 277/1B, 277/1C, 277/1D, 277/1E, 277/1, 277/2 & 280/2, Sirudhamur Village, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District.

over an extent of 3.11.50 Hectares.

23.06.2023@ 11.30 AM to 12.30 PM M/s.R.R.K.Mahal, No.167, Thirumukkudal, Thirumukkudal-Pinayur Road, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.CP-5B, SIPCOT, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District-602105

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

102(b)

M/s.S.Rajendiran Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.275/1B, 275/2A, 238/1A, 238/1B, 238/1C, 238/1D, Sirudhamur Village, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District.

over an extent of 3.35.5 Hectares.

23.06.2023@ 11.30 AM to 12.30 PM M/s.R.R.K.Mahal, No.167, Thirumukkudal, Thirumukkudal-Pinayur Road, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.CP-5B, SIPCOT, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District-602105

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

103

M/s.N.Kanniyappan Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.319/1, 319/2, 319/3, 319/4 Sirudhamur Village, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District.

over an extent of 1.62.0 Hectares.

23.06.2023@ 12.30 PM to 1.30 PM M/s.R.R.K.Mahal, No.167, Thirumukkudal, Thirumukkudal-Pinayur Road, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.CP-5B, SIPCOT, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District-602105

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

104(a)

M/s.M.Ganesan Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.320/1A, 1B, 2, Sirudhamur Village, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District.

over an extent of 1.98.0 Hectares.

23.06.2023@ 10.30 AM to 11.30 AM M/s.R.R.K.Mahal, No.167, Thirumukkudal, Thirumukkudal-Pinayur Road, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.CP-5B, SIPCOT, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District-602105

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

104(b)

M/s.M.Ganesan Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.323/1B, 2B, 2C, 3, 4, 5B,5C, Sirudhamur Village, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District.

over an extent of 2.13 Hectares.

23.06.2023@ 10.30 AM to 11.30 AM M/s.R.R.K.Mahal, No.167, Thirumukkudal, Thirumukkudal-Pinayur Road, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.CP-5B, SIPCOT, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District-602105

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

104(c)

M/s.M.Ganesan Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.324/1A, 1B1,1B2,2A, 2B,2C1,2C2, 8A, 9A, 9B2, Sirudhamur Village, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District.

over an extent of 2.40.0 Hectares.

23.06.2023@ 10.30 AM to 11.30 AM M/s.R.R.K.Mahal, No.167, Thirumukkudal, Thirumukkudal-Pinayur Road, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.CP-5B, SIPCOT, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District-602105

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

105

M/s.Navamani Mines Private Limited(Rough Stone & Gravel Quarry) S.F.No.15/1 & 15/2, Sivayam(North) Village, Krishnarayapuram Taluk, Karur District.

over an extent of 2.80.5 Hectares.

21.06.2023@ 11.00 AM Kannan Mahal, No.53, Vaigainallur Street, Kulithalai Post, Kulithalai-639104. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

106(a)

M/s.K.Nallasamy Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.226/1(part), Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

over an extent of 2.89.0 Hectares.

14.06.2023@ 10.00 AM Murugan Thirumana Mandapam, No.198/1, Athipalayam Road, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

106(b)

M/s.V.Kavitha Rough Stone Quarry, S.F.No.75/1A,75/1B & 75/2, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

over an extent of 1.88.0 Hectares.

14.06.2023@ 11.00 AM Murugan Thirumana Mandapam, No.198/1, Athipalayam Road, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

106(c)

M/s.K.Rani Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.545/2, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

over an extent of 0.84.5 Hectares.

14.06.2023@ 12.00 PM Murugan Thirumana Mandapam, No.198/1, Athipalayam Road, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

106(d)

M/s.S.Sadhasivam Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.211/1 & 211/2, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

over an extent of 1.54.0 Hectares.

14.06.2023@ 1.00 PM Murugan Thirumana Mandapam, No.198/1, Athipalayam Road, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

107

M/s.G.Karuppanan, S.F.No.471/1 of Chockkalingapuram Village, Melur Taluk, Madurai District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.70.0 Ha

14.06.2023@ 11.00 AM M/s.MNP Thirumana Mahal, Trichy main road, Pattamangalampatti Vizhakku, Karungalakudi, Melur Taluk, Madurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Kappalur, Madurai-625008.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

108

M/s.S.Marimuthu at S.F.No.10/12,11/2A,11/2C,11/2D,
11/2E,11/2F,11/2G(P),11/2H(P),11/2I(P),11/2J2B & 15/2B1, Kottaiyur Village, Virudhunagar Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 4.24.0 Ha

13.06.2023@ 11.00 AM M/s.VOC Kalyana mahal, Avudayapuram Village, Virudhunagar Taluk, Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

109

M/s.Tamil Nadu Cements Corporation Limited, S.F.Nos. 350, 351/1A, 351/4A, 351/7A, 351/12A, 356, 357, 359, 361, 365/1, 365/19, 366/1, 367, 368, 369/1A, 369/3, 370/1A & 370/8 of Pudupalayam Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District.

proposed Limekankar & Limestone Quarry over an extent of 22.89.0 Ha

[Postponed]

S.F.No.173 of Pudupalayam Village, Trichy-Chidambaram Highway - NH-227 Opposite to Iswaran Kovil Eri, Pudupalayam Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.4/326, Trichy Main Road, Near by RTO Office, Keelapalur Village,Ariyalur Taluk, Ariyalur District - 621 707 .

[English]

[Tamil]

[English]

110

M/s.Tamil Nadu Cements Corporation Limited, S.F.Nos.229/3A, 230/2A, 237/1, 237/4A, 240/1, 240/5A, 241/1A, 244/1A, 245/1A, 245/5A, 267/1A, etc.,of Pudupalayam Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District.

proposed Limekankar & Limestone Quarry over an extent of 23.02.5 Ha

[Postponed]

S.F.No.173 of Pudupalayam Village, Trichy-Chidambaram Highway - NH-227 Opposite to Iswaran Kovil Eri, Pudupalayam Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.4/326, Trichy Main Road, Near by RTO Office, Keelapalur Village,Ariyalur Taluk, Ariyalur District - 621 707 .

[English]

[Tamil]

[English]

111

M/s.Om Shri Vari Stones Pvt Ltd, S.F.Nos.11/2A, 12/1A & 12/1B(Part) in Thiruvengaivasal Village & S.F.Nos.236/1A, 236/1B, 236/1C, 236/1D, 236/1E, 236/2, 236/3, 236/4, 236/5, 236/6, 236/7, 236/9, 136/10, 236/11, 236/12, 236/13, 236/14, 19/3, 235/9B, & 235/11 of Panampatti Village, Illuppur Taluk, Pudukottai District.

Proposed Rough Stone Quarry extent of 4.90.5 Ha

08.06.2023@ 11.30 AM Madha Makkal Mandram, Panampatti Village, Mathiyanallur Post, Illuppur Taluk, Pudukkottai District-622101 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukkottai-622002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

112

M/s.Om Shri Vari Stones Pvt Ltd, S.F.Nos.20/1, 20/2, 270/2, 270/3 ,270/4, 257/9, 257/8A, & 257/10A of Panampatti Village, Illuppur Taluk, Pudukottai District.

Proposed Rough Stone Quarry extent of 4.77.0 Ha

08.06.2023@ 10.30 AM Madha Makkal Mandram, Panampatti Village, Mathiyanallur Post, Illuppur Taluk, Pudukkottai District-622101 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukkottai-622002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

113

M/s.Tamil Nadu Cements Corporation Limited, S.F.Nos.222/1, 222/2A, 222/11A, 225, 226/1A, 226/7, 227/1, 233/1, 236/1A, 236/9 & 239 of Pudupalayam Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District.

proposed Limekankar & Limestone Quarry over an extent of 23.35.0 Ha

[Postponed]

S.F.No.173 of Pudupalayam Village, Trichy-Chidambaram Highway - NH-227 Opposite to Iswaran Kovil Eri, Pudupalayam Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.4/326, Trichy Main Road, Near by RTO Office, Keelapalur Village,Ariyalur Taluk, Ariyalur District - 621 707 .

[English]

[Tamil]

[English]

114

M/s.Tamil Nadu Cements Corporation Limited, S.F.Nos.144,217/1A,217/1C, 217/2, 217/3A, 217/3B, 217/4, 217/5, 217/6, 218/1, 219/1, etc., of Pudupalayam Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District.

proposed Limekankar & Limestone Quarry over an extent of 22.96.0 Ha

[Postponed]

S.F.No.173 of Pudupalayam Village, Trichy-Chidambaram Highway - NH-227 Opposite to Iswaran Kovil Eri, Pudupalayam Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.4/326, Trichy Main Road, Near by RTO Office, Keelapalur Village,Ariyalur Taluk, Ariyalur District - 621 707 .

[English]

[Tamil]

[English]

71

M/s.K.Sugan at S.F.No.902/1 & 903/1, Nathikudi Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 1.29.0 Ha

06.06.2023@ 11.00 AM M/s Lord P.C.Arunachalandar Avudaithayammal Thirumana Mandapam, Door No.1210, Poolavurani Village, Sivakasi to Vilampatti Road(Poolavurani Bus Stop), Sivakasi Taluk, Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

72

M/s.C.Rengaraj Rough Stone Quarry, S.F.No.217/3A, 217/20,217/21, 217/22 & 217/24, Sathiyamangalam Village, Kulathur Taluk, Pudukkottai District.

Propose Rough Stone Quarry extent of 1.34.0 Ha

30.05.2023@ 11.00 AM M/s.K.V.Mahal(Opposite to Sudharsan Engineering College), Sathiyamangalam Village, Kulathur Taluk, Pudukkottai District-622501. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukkottai-622002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

73

M/s.Dalmia Cement (Bharat) Limited S.F.No.455/1,456/2 & 456/3 in Khairulabad Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District

Limestone Mine over an extent of 2.25.0 Ha

23.05.2023@ 11.00 AM M/s.Lalkudiyar Thirumana Mandapam Ariyalur Main Road, Kallankurichi Village, Ariyalur Taluk,Ariyalur District The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.4/326, Trichy main road,Near by RTO Office, Keelapalur, Keelapalur Post, Ariyalur Taluk,Ariyalur District-621707.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

74

M/s.Kodangipalayam Rough Stone & Gravel Quarry-Cluster-A S.F.Nos.89/4B(P),92/2,114/1B,1C,114/1A, 115/1B, 115/2, 112(P), 113/4B(P),115/1A, 103/2C, 114/2C, 2D, 2E1, 2E2,2F, 2G1, 158/21, 103/3A1A(Part), 3A2, 3BI, 103/3B2, 113/6, 158/2H, 154/2C& 158/2K, 154/2B, 158/2J, 102/I, 117/3(P), 4(P), 9A, 10A, 10B(P), 11A, 11B(P), 12(P), 91/1A(P), 139/1, 140/2B, 122/1A, 116/3B(P),116/3A2(P), 118/1, 124/1 & 124/2, Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur District.

Proposed 4 No. & existing 16 Nos. of Rough Stone and Gravel Quarries over an Extent of 35.78.28 Ha.

18.05.2023@ 10.00 AM The Collectorate, Palladam Road, Tiruppur District-641604
The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Tiruppur South, 12A, Pollachi By-pass Road,Palladam-641664

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

75

M/s.S.Kasirajan,
S.F.No.530/3A, 531/1A, 532, 533/1,
568/5A (P) and 569/3A, Tharuvai Village,
Palayamkottai Taluk, Tirunelveli District.

Rough Stone, Jelly and Gravel Quarry over an extent of 4.97.0 Ha.

15.05.2023@ 11.00 AM Alagu Mahal A/C, NH-7, Tirunelveli-Nagercoil Highways, Near Sengulam Railway station, Sengulam Village, Palayamkottai Taluk, Tirunelveli District-627152. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli-627010.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

76

M/s.CHEMPLAST SANMAR Ltd, SF.No.5,7/1,2,3A,3B,8/1,2A,2B,9/1,
2,3,10/1,2,3A,3B,4,12/1A,1B,13/1,14/1A,2A,
Suligunta Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District - 635105

Proposed to carry out the expansion activities in production of
1) synthetic organic chemicals & pesticide specific intermediates from 1601.4 MT/Annum to 20031.4 MT/Annum

12.05.2023@ 10.30 AM

HMS Mahal, 4/1332, Berigai checkpost, Shoolagiri road, Berigai, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District Pin code -635105.

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126. Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

78

M/s.AVS Tech Building Solutions, S.F.No.315/1(Part), 334/1A(Part), 334/1B(Part), Dharavendiram Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 4.35.85 Ha.

10.05.2023@ 10.30 AM M/s.Shree Vari Kalyana Mantapa Thally Village, Thally - Hosur Road, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District-635118. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126. Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

79

M/s.Danblock Brakes India Pvt Ltd, S.No.270 Part, 256 part Pappankuppam Village, Gummidipoondi Taluk, Tiruvallur District.

Proposed Expansion for increasing the production of grey and ductile iron castings.

09.05.2023@ 11.00 AM Jayakumari Hall Hotel JFN Paradise No.87/A/1, GNT Road, Pethikuppam Gate, Gummidipoondi Taluk, Thiruvallur District - 601201. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.88(A), SIPCOT Industrial Complex, Gummidipoondi, Thiruvallur District-601201.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

80

M/s.J.Vijayakumar Rough Stone Quarry,
S.F.No.220/1 (Part-4) Gopanapalli Village,
Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.00.0 Ha

04.05.2023@ 12.00 PM M/s.CMK Kalyana Mandapam, Nagondapalli, Denkanikottai Main Road, Hosur-635 109. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-636126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

81

M/s.S.M.Harish Rough Stone Quarry,
S.F.No.755 (Part) Panchakshipuram Village,
Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.00.0 Ha

04.05.2023@ 10.30 AM M/s.CMK Kalyana Mandapam, Nagondapalli, Denkanikottai Main Road, Hosur-635 109. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-636126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

82

M/s.B.Elavarasan Rough Stone Quarry,
S.F.No.86 (Part 5) Venkatesapuram Village,
Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 4.20.0 Ha

03.05.2023@ 10.30 AM M/s. PVR & LMR Kalyana Mandapam, Theirtham Main Road, Near Govt High School, Berigai, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.Pin-635 105. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-636126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

83

M/s.P.Venkata Reddy Rough Stone Quarry, S.F.No.1267/2, 1268/2, 1268/3,
Kammandoddi Village, Shoolagiri Taluk,
Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.38.5 Ha (Patta land).

02.05.2023@ 11.30 AM M/s. Mani Mahal, Uddanapalli Road, Near Police Station, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District, Pin code - 635 117. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-636126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

84

M/s.P.Venkata Reddy Rough Stone Quarry, S.F.No.616/3(part 2),
Kammandoddi Village, Shoolagiri Taluk,
Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.75.0 Ha.

02.05.2023@ 10.30 AM M/s. Mani Mahal, Uddanapalli Road, Near Police Station, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District, Pin code - 635 117. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-636126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

85

M/s.M.Baskaran, S.F.No.4/3A,4/4B,7/4A & 7/4B in Padalur(East) Village, Alathur Taluk,Perambalur District.

Proposed Rough stone Quarry lease over an extent of 2.13.0 Ha.

27.04.2023@ 11.00 AM M/s.Raaj Mahal, Trichy-Chennai National Highway, Near by Weekly Market, Padalur Village, Alathur Taluk,Perambalur District.621109 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.4/326, Trichy main road, Near by RTO Office, Keelapalur, Keelapalur Post, Ariyalur Taluk, Ariyalur District-621707

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

86

M/s.M.Shanmugam Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.No.410/1A,1B of Mooduthurai Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough stone & Gravel Quarry over an extent of 1.43.5 Ha.

25.04.2023@ 11.00 AM Community Hall, Neelampalayam, Pudukuttai, Mooduthurai Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore(N), No.5, Ramasamy Nagar, Kavundampalayam, Coimbatore-641030

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

87

M/s.G.Kaniraj Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.202/1A2, Appanaickenpatti Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District.

Fresh quarrying proposal in over an extent of 1.21.50 Ha.

25.04.2023@ 11.00 AM M/s.Perunthalaivar Ku.Kamarajar Thirumana mahal, Door.No.4/297, Melanmarainadu Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

88

M/s.Ichipatti Rough Stone & Gravel Quarry-Cluster. S.F.Nos.Nos. 197/1, 197/2, 197/10,197/11, 201/2, 203/2, 204/3, 206/2, 203/4(P) & 207/1A(P), Ichipatti Village, Palladam Taluk, Tiruppur District.

Proposed 1 No, & existing 4 Nos. of Rough Stone and Gravel Quarriesover an Extent of 7.06.95 Ha.

27.4.2023@ 11.30 AM The Collectorate, Palladam Road, Tiruppur District-641604
The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Tiruppur South, 12A, Pollachi By-pass Road,Palladam-641664

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

89

M/s.Kodangipalayam Rough Stone & Gravel Quarry-Cluster-C S.F. Nos. 316/4, 315/2D, 312/3, 313/1, 313/2(P), 314/2(P), 304/1, 308/3, 314/1A(P), 1(B), 324/2B, 324/2C, 324/2A, 311/2(P), 315/2A361 & 320/2B2, Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur District.

Proposed 1 No (Nearby Quarry included in cluster area but not included in public hearing) & existing 6 Nos, of Rough Stone and Gravel Quarries over an Extent of 15.85,89 Ha.

27.4.2023@ 10.00 AM The Collectorate, Palladam Road, Tiruppur District-641604
The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Tiruppur South, 12A, Pollachi By-pass Road,Palladam-641664

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

90

M/s.Ran India Steels (P) Ltd., Unit-II, S.F.No.254/1A1,254/2A1A,255/4B,255/5A,
255/5B,255/6A1 & 255/6A2, Nallur Village,
Paramathi Velur Taluk, Namakkal District.

Proposed Expansion of existing facility for production of MS Ingot from 3000 T/M to 43000 T/M.

20.04.2023@ 11.00 AM Sri Arulmigu Annamaar Swamy Thirukovil Mandapam, Maniyanoor, Paramathi-Velur Taluk, Namakkal-637201. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, 298A, Salem Main Road, Thiruvalluvar Nagar, Kumarapalayam, Namakkal District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

91

M/s.K.Vazhaithotta Gounder Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.80/2B(P) & 81/2(P) of Karunchamigounderpalayam Village, Madukkarai Taluk, Coimbatore District.

Proposed quaryying of 2.48.0 Hectares of Rough Stone & Gravel.

19.04.2023@ 11.00 AM M/s.V.R.V. Kalyana Mandapam, Velanthavalm Road, Othakkalmandapam Via, Nachipalayam, Coimbatore-641032. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South Plot No-E55A, SIDCO Industrial Estate Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore-641021

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

92

M/s.S.A. Ganesan Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 1.76.5 Ha at S.F. Nos: 260/1A1, 260/1B1, 260/1C1 & 260/1D1, Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.
M/s.S.Maheshwari Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 1.61.5 Ha at S.F. Nos: 344/4, 344/6A & 344/6B1 , Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District

Proposed Cluster Rough Stone and Gravel Quarries (2 Nos.) covering overall extent of 24.39.35 Ha

18.04.2023@ 12.30 PM M/s.Suya Uthavi Kulu Kootamaippu Kattidam, Pachapalayam Panchayat, Periyaquili, Sulantanpet Panchayat Union Coimbatore-641201 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South Plot No-E55A, SIDCO Industrial Estate Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore-641021

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

93

M/s.K.Raam Mohan Rough Stone & Gravel Quarry, Over an extent of 3.10.0 Ha, S.F.Nos.337/4A and 337/4B, Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.
M/s.R.K.Prabhu Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 2.09.5 Ha at SF.No.46/1 & 47 Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.
M/s.E.Ananthakumar Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 2.66.0 Ha at S.F.No.245/2A(part),246/1A(part),246/2, 248/2B and 248/5B, Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.

Proposed Cluster Rough Stone and Gravel Quarries(3 No.s) Covering overal extent of 11.87.0 Ha.

18.04.2023@ 10.30 AM M/s.Suya Uthavi Kulu Kootamaippu Kattidam, Pachapalayam Panchayat, Periyaquili, Sulantanpet Panchayat Union Coimbatore-641201 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South Plot No-E55A, SIDCO Industrial Estate Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore-641021

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

94

M/s.K.A.Rajagopal Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.No.293/1A(P) & 293/2B(P), Mellur Duraisamypuram Village, Rajapalayam Taluk, Virudhunagar District.

Fresh Quarrying proposal in over an extent of 1.10.5 Ha.

18.04.2023@ 11.00 AM M/s.Pasumpon Devar Kalaiyarangam, Door No.32, Kasalai Thenvadal Street, Seithur Village, Rajapalayam Taluk, Virudhunagar District-626121. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

96

M/s.Naveena Granites Multi Colour Granite Quarry, S.F.No.60/2B & 60/3B, Karandapalli Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Multi Colour Granite Quarry lease over an extent of 2.30.00 Ha.

05.04.2023@ 03.00 PM Sri Chowdeswari Convention Hall, Anchetty Main Road, Denkanikottai, Krishnagiri District-635107. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor. SIPCOT Industrial Complex, Phase-1, Hosur-635126.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

97

M/s.S.V.Granites Multicolour Granite Quarry, S.F.No.1124/7(P),1130/7(P),1131/7 and 1131/8, Irudukottai Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Multi Colour Granite Quarry lease over an extent of 1.91.50 Ha.

05.04.2023@ 11.00 AM Sri Chowdeswari Convention Hall, Anchetty Main Road, Denkanikottai, Krishnagiri District-635107. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor. SIPCOT Industrial Complex, Phase-1, Hosur-635126.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

98

M/s.P.K.Subramani Rough Stone Quarry, S.F.No.509/1(part), Munnur Village, Pugalur Taluk, Karur District.

Over an Extent of 4.84.0 Hectares.

29.03.2023@ 11.00 AM V.P.Kalayana Mahal, No.762/2, Covai Road, Kaatumunnur, K.Paramathi Via, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

99

M/s.J.Bosco Arokiaraj Rough Stone quarry, S.F.No.166(P), Pirattiyur(East)Village, Tiruchirappalli West Taluk, Tiruchirappali District.

Proposed Rough Stone Quarry over an extent of 2.60.0 Ha.

24.03.2023@ 11.00 AM M/s.Carmel Infant Jesus Multipurpose Hall, Ramachandra Nagar, Edamalaipatti Pudur, Tiruchirappalli-620012 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.25, SIDCO Industrial Estate, Thuvakudy, Trichy-15

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

100

M/s.M.Radakrishnan Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.425/29 , Lembalakudi Village, Thirumayam Taluk, Pudukottai District.

Extent of 0.82.0 Ha.

23.03.2023@ 12.30 PM Samuthayakoodam, Lembalakudi Village, Thirumayam Taluk, Pudukottai District-622412.
The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukottai-622002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

101

M/s.R.Rethinam Rough Stone Quarry, S.F.No.589/1C(part) & 589/1D , Lembalakudi Village, Thirumayam Taluk, Pudukottai District.

Extent of 2.57.0 Ha.

23.03.2023@ 11.30 AM Samuthayakoodam, Lembalakudi Village, Thirumayam Taluk, Pudukottai District-622412.
The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukottai-622002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

102

M/s.M.Selvarani Rough Stone Quarry, S.F.No.425/14A1 & 425/32, Lembalakudi Village, Thirumayam Taluk, Pudukottai District.

Extent of 1.50.5 Ha.

23.03.2023@ 10.30 AM Samuthayakoodam, Lembalakudi Village, Thirumayam Taluk, Pudukottai District-622412.
The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukottai-622002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

103

M/s.S.Meenakshi Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.No.48/2A,48/2B & 49/1, Aladipatti Village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry extent of 0.99.0 Ha.

17.03.2023@ 11.00 AM M/s Sathya Mahal,1/117A, Aruppukottai-Sayalgudi Main Road, M.Reddiapatti-626118, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District.
The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

104

M/s.M.R.Krishnamurthy Co-operative Sugar Mills Ltd(MRKCSML), S.F.No.102/1,102/2,102/4 etc, Sethiyathope Village, Bhuvanagiri Taluk, Cuddalore District.

Proposed 60 KLPD Capacity cane juice and B-Heavy Molasses based Distillery and 1.5 MW Captive Power Plant.

14.03.2023@ 11.00 AM M/s.K.P.D Thirumana Mahal, Sethiyathope, Bhuvanagiri Taluk, Cuddalore District-608702.
The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,No.A-3, SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu, Cuddalore-607005.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

105

M/s. Kallakurichi-1 Cooperative Sugar Mills Ltd.(KCSM)
S.F. No.59/1(Part),59/3,60/2(Part), 60/3(Part), 60/4(Part), 60/5(Part),60/6(Part), 60/7,76/2(Part),77/1(Part), 77/2(Part),78/4(Part),78/8,78/9,78/10A(Part), 78/10B, 93/1 (Part), 93/2A, 93/2B, 93/3 (Part), 93/4 (Part), 93/5(Part), 93/6 Mooongilthuraipattu Village,Sankarapuram Kallakurichi District-605 702.

Proposed 60(KLPD) Distillery for production of Ethanol using B-Heavy molasses and Cane Juice along with 1.5 MW Captive Power Plant(CPP).

08.03.2023@ 10.30 AM M/s.Kallakurichi-1 Cooperative Sugar Mills Ltd. (KCSM), Community Hall, Near KCSM School, Mooongilthuraipattu Village, Sankarapuram Taluk, Kallakurichi District-605 702 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram-605602.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

106

M/s.C.Vijayakumar Rough Stone Quarry, S.F.No.158/1(part-2)(Bit-1), Periyagoundapuram Village, Vazhappadi Taluk, Salem District.

Extent of mining 1.00.0 Ha.

02.03.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Kumaran Mahal, NH-79, Salem-Chennai National Highway Near M/s.Mahendra Engineering College, Chinnagoundapuram Village, Vazhappadi Taluk, Salem-636106. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.1/276 Meyyanur Main Road, Salem-636004.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

107

M/s.V.Sekaran Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.No.196/1, Perumanadu Village, Illuppur Taluk, Pudukottai District.

Extent of 1.48.0 Ha.

09.03.2023@ 12.30 PM Perumandau Samuthayakoodam, Perumandu Village, Illuppur Taluk, Pudukkottai-622104.
The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post,Pudukkottai-622002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

108

M/s.B.Kajamaideen Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.No.191/5 & 191/6, Perumanadu Village, Illuppur Taluk, Pudukottai District.

Extent of 2.56.5 Ha.

09.03.2023@ 11.30 AM Perumandau Samuthayakoodam, Perumandu Village, Illuppur Taluk, Pudukkottai-622104.
The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post,Pudukkottai-622002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

109

M/s.R.Balu Rough Stone and Gravel Quarry, 603/1,3,604/2,605/1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 & 23
Lembalakudi Village, Thirumayam Taluk, Pudukkottai District.

Extent of 2.05.0 Ha.

07.03.2023@ 11.30 AM Magalir Suya Uthavikkuzhu Building, Pillaipatti, Lembalakudi Village, Thirumayam Taluk, Pudukkottai District-622412.
The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post,Pudukkottai-622002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

110

M/s.Parappalar Reservoir Sand and Silt Quarry
S.F. No 225,226 & 227, Vadakadu Village,Oddanchatram Taluk ,Dindigul District.

The proposed Sand & Silt Quarry lease area over an extent of 25.31.7 Ha of lease lands.

28.02.2023@ 11.00 AM Parappalar Dam Vadakadu Village,Oddanchatram Taluk ,Dindigul District-624619. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Collector Office Campus, Dindigul-624004.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

111

M/s. Ram Blue Metals Rough Stone Quarry,
S.F. No 290/1B,289/1 and 290/2, Karudayamplayam Village,Pugalur Taluk , Karur District.

over an Extent of 1.23.0 Hectares

28.02.2023@ 11.00 AM Bharani Mahal, Door No: 5/130 Near Balamalai ,Pavithram Village,Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, S.F.No.654 part, 655 Part, L.N.S.Village,L.G.B.Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

112

M/s. M/s VST Blue Metals Rough Stone and Gravel ,
S.F.No1199/2,1199/3,1199/4,1199/5,1199/6,1199/7,
1199/8,1199/9,1200/4,1200/5,1200/6,1200/7,1200/8, 1200/9, 1200/10,1200/11,1200/12 and 1201(Part), Punnam Village ,Pugalur Taluk, Karur District.

over an Extent of 3.82.50 Hectares

28.02.2023@ 12.00 PM Bharani Mahal, Door No: 5/130 Near Balamalai ,Pavithram Village,Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, S.F.No.654 part, 655 Part, L.N.S.Village,L.G.B.Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

113

M/s.HG Industries Ltd,
S.F.No.139/2A2,139/2B,139/3,140/1A2,
140/1B,140/2,140/3,140/4,140/5,140/6,140/7,
140/8,146/1,146/3B & 146/4 of Panchalam Village, Tindivanam Taluk, Villupuram District.

For the proposed Captive Use Resin Plant with a production capacity of 21250 Kg/day for manufacturing of plywood & Block boards.

28.02.2023@ 10.00 AM M/s. Hotel Hari Hara Bhavan(Conference Hall), Tulsi Towers No.98/2A, National Highway Tindivanam Taluk, Villupuram District-604307 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram -605602

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

114

M/s.T.Bharath Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.No.179/1,179/2,179/3,180/3F,180/3G,
180/4A,180/5A,180/4B,180/4C,180/4D,
180/4E and 180/4F in Kundiyanthandalam Village, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District.

Mining of Rough Stone and Gravel Quarry.

[Cancelled]

M/s.R.S.E Mahal, Mamandur, Poongavana Kumarasamy Nagar, No.316/N, Kanchipuram to Vandavasi Road, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District-631702 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai-606604

[English]

[Tamil]

[Download]

115

M/s.Sivasuriyamadhava Raja
Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.No.51/4, & 51/5A1B in Palli Village, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District.

Mining of Rough Stone and Gravel Quarry.

23.02.2023@ 01.00 PM M/s.R.S.E Mahal, Mamandur, Poongavana Kumarasamy Nagar, No.316/N, Kanchipuram to Vandavasi Road, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District-631702 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai-606604

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

116

M/s.Sri Elumalaiyan Blue Metals
Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.No.91/4A,92/3F,92/3G,92/3H,92/3I1,
92/3I2,92/J,92/3K1,92/3L1 & 91/4B in Girijapuram Village, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District.

Mining of Rough Stone and Gravel Quarry.

23.02.2023@ 11.00 AM M/s.R.S.E Mahal, Mamandur, Poongavana Kumarasamy Nagar, No.316/N, Kanchipuram to Vandavasi Road, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District-631702 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai-606604

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

117

M/s.N.Nagarajan Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.No.154/1B1B,154/ 2A,154/2B1,154/3,154/4,154/5,155/2A,155/2B and 155/2C in Kundiyanthandalam Village, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District.

Mining of Rough Stone and Gravel Quarry.

23.02.2023@ 10.00 AM M/s.R.S.E Mahal, Mamandur, Poongavana Kumarasamy Nagar, No.316/N, Kanchipuram to Vandavasi Road, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District-631702 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai-606604

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

118(a)

M/s.A.Shahul Hameed Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.258/1B1B, Chettikurichi Village, Kayathar Taluk, Thoothukudi District.

Over an cluster quarries extent of 6.78.5 Ha.

23.02.2023@ 10.30 AM Surya Mahal,24/1 & 24/2, main road, Kayathar, Thoothukudi District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, C7 & C9, SIPCOT Industrial Complex, Meelavittan, Thoothukudi-628008.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

118(b)

M/s.Shree Selvi Chambers Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.255/2A,256/8A,8B,9,10A,10B,257/3A & 3B, Chettikurichi Village, Kayathar Taluk, Thoothukudi District.

Over an cluster quarries extent of 2.06.5 Ha.

23.02.2023@ 10.30 AM Surya Mahal,24/1 & 24/2, main road, Kayathar, Thoothukudi District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, C7 & C9, SIPCOT Industrial Complex, Meelavittan, Thoothukudi-628008.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

119

M/s.N.Selvarasu Quarry, S.F.No.309/2B part Akkalampatti Village of Thiruchengode Taluk, Namakkal District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 1.0 Ha.

09.02.2023@ 10.30 AM Collectorate Annex Building meeting hall, Collector office, Namakkal, Namakkal District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, 298/A, Salem main road, Thiruvalluvar Nagar, Kumarapalayam, Namakkal District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

[Annexure]

120

M/s.C.Sivakumar Quarry, S.F.No.232/1B & 233/4B of Kokalai Village, Thiruchengode Taluk, Namakkal District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 2.005 Ha.

09.02.2023@ 03.00 PM Collectorate Annex Building meeting hall, Collector office, Namakkal, Namakkal District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, 298/A, Salem main road, Thiruvalluvar Nagar, Kumarapalayam, Namakkal District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

[Annexure]

121

M/s.P.A.Raja Quarry, S.F.No.225/1B, of Kokalai Village, Thiruchengode Taluk, Namakkal District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 1.420 Ha.

09.02.2023@ 03.00 PM Collectorate Annex Building meeting hall, Collector office, Namakkal, Namakkal District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, 298/A, Salem main road, Thiruvalluvar Nagar, Kumarapalayam, Namakkal District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

[Annexure]

122

M/s.P.Ramayee Quarry, S.F.No.232/2, of Kokalai Village, Thiruchengode Taluk, Namakkal District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 1.575 Ha.

09.02.2023@ 03.00 PM Collectorate Annex Building meeting hall, Collector office, Namakkal, Namakkal District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, 298/A, Salem main road, Thiruvalluvar Nagar, Kumarapalayam, Namakkal District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

[Annexure]

122

M/s.M.Palanisamy(recently expired) Quarry, S.F.No.199/1B, of Kokalai Village, Thiruchengode Taluk, Namakkal District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 1.145Ha.

09.02.2023@ 03.00 PM Collectorate Annex Building meeting hall, Collector office, Namakkal, Namakkal District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, 298/A, Salem main road, Thiruvalluvar Nagar, Kumarapalayam, Namakkal District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

[Annexure]

123

M/s.K.N.Venkatachalam Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.Nos.406/2B(P),406/3A,406/4A,406/2G,406/3B & 406/4B, Panapatti Village, Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.

Proposed quarrying of 2.00.0 Hectares of Rough Stone

07.02.2023@ 12.30 PM M/s.PRS Thirumana Mandapam, Elur Pirivu, Elur, Coimbatore-Pollachi Main Road, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore(S), Plot No.E-55A, SIDCO Industrial Estate Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

124(a)

M/s.K.Ilayaraja, Rough Stone Quarry, S.F.No.S.F.No.619/5(P) of Karungalakudi Village, Melur Taluk, Madurai District.

Proposed Rogh Stone quarry lease Over an extent of 2.02.5 Ha.

07.02.2023@ 11.00 AM M/s.MNP Thirumana Mahal, Trichy Main Road, Pattamangalampatti Vizhakku, Karungalakudi, Melur Taluk, Madurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Kappalur, Madurai-625 008.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

124(b)

M/s.K.Ilayaraja, Rough Stone Quarry, S.F.No.63 of Ayyapatti Village, Melur Taluk, Madurai District.

Proposed Rogh Stone quarry lease Over an extent of 0.74.0 Ha.

07.02.2023@ 11.00 AM M/s.MNP Thirumana Mahal, Trichy Main Road, Pattamangalampatti Vizhakku, Karungalakudi, Melur Taluk, Madurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore(S), Kappalur, Madurai-625 008.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

125(a)

M/s.M.Loganathan Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.360/1A1,360/1A2(P) & 360/1A3, Arasampalayam Village, Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.

Proposed quarrying of 0.78.50 Hectares of Rough Stone & Gravel.

07.02.2023@ 11.00 AM M/s.PRS Thirumana Mandapam, Elur Pirivu, Elur, Coimbatore-Pollachi Main Road, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore(S), Plot No.E-55A, SIDCO Industrial Estate Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

125(b)

M/s.M.Rasamani Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.361/1A,362/1, Arasampalayam Village, Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.

Proposed quarrying of 0.90.0 Ha Hectares of Rough Stone & Gravel.

07.02.2023@ 11.00 AM M/s.PRS Thirumana Mandapam, Elur Pirivu, Elur, Coimbatore-Pollachi Main Road, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore(S),Plot No.E-55A, SIDCO Industrial Estate Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

125(c)

M/s.M.Vishwanathan Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.360/1A5,360/1A6, Arasampalayam Village, Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.

Proposed quarrying of 1.00.5Ha Hectares of Rough Stone & Gravel.

07.02.2023@ 11.00 AM M/s.PRS Thirumana Mandapam, Elur Pirivu, Elur, Coimbatore-Pollachi Main Road, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore(S),Plot No.E-55A, SIDCO Industrial Estate Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

125(d)

M/s.K.Ravikumar Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.355/2A(P),355/2C(P) & 355/2D1A(P), Arasampalayam Village, Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.

Proposed quarrying of 1.40.0Ha Hectares of Rough Stone & Gravel.

07.02.2023@ 11.00 AM M/s.PRS Thirumana Mandapam, Elur Pirivu, Elur, Coimbatore-Pollachi Main Road, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore(S),Plot No.E-55A, SIDCO Industrial Estate Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

125(e)

M/s.S.Abdul Jabbar Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.364, Arasampalayam Village, Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.

Proposed quarrying of 3.85.5Ha Hectares of Rough Stone & Gravel.

07.02.2023@ 11.00 AM M/s.PRS Thirumana Mandapam, Elur Pirivu, Elur, Coimbatore-Pollachi Main Road, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore(S),Plot No.E-55A, SIDCO Industrial Estate Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

125(f)

M/s.Sri Mahalakshmi Blue Metals Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.149/4A,149/2B,3C,4C,3A,4B & 3B, Arasampalayam Village, Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.

Proposed quarrying of 4.26.72Ha Hectares of Rough Stone & Gravel.

07.02.2023@ 11.00 AM M/s.PRS Thirumana Mandapam, Elur Pirivu, Elur, Coimbatore-Pollachi Main Road, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore(S),Plot No.E-55A, SIDCO Industrial Estate Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

125(g)

M/s.C.Ganesh Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.151/1E(P), Arasampalayam Village, Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.

Proposed quarrying of 1.58.0Ha Hectares of Rough Stone & Gravel.

07.02.2023@ 11.00 AM M/s.PRS Thirumana Mandapam, Elur Pirivu, Elur, Coimbatore-Pollachi Main Road, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore(S),Plot No.E-55A, SIDCO Industrial Estate Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

125(h)

M/s.V.Somasundaram Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.360/1B(P),360/1E & 360/1G, Arasampalayam Village, Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.

Proposed quarrying of1.43.0Ha Hectares of Rough Stone & Gravel.

07.02.2023@ 11.00 AM M/s.PRS Thirumana Mandapam, Elur Pirivu, Elur, Coimbatore-Pollachi Main Road, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore(S),Plot No.E-55A, SIDCO Industrial Estate Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

126

M/s.K.Indirani Rough Stone Quarry, S.F.Nos.55/1A(part),55//(part) & 58, Kavundampalayam Village, Gobichettipalayam Taluk, Erode District.

Proposed Rough Stone Quarry

07.02.2023@ 10.00 AM K.V.Mahal, Sathy-Athani-Bhavani Main Road, Thookknaicenpalayam, Gobichettipalayam Taluk, Erode District-638 506. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot.No.J2(W), SIPCOT Industrial Growth Center, Perundurai, Erode District-638052

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

127

M/s.V.Sakthivel, S.F.No.846/1B, 846/2,846/3,846/4 & 845/2,567/2B,568/1B, Nathikudi Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 3.24.30 Ha.

02.02.2023@ 11.00 AM M/s.Lord P.C Arunachalanadar Avudaithayammal Thirumana Mandapam, Door No.1210, Poolavurani Village, Sivakasi to Vilampatti road(Poolavurani Bus stop), Sivakasi Taluk, Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore(S), No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

128

M/s.Public Works Department, Government of Tamilnadu, Executive Engineer, Building Construction Division-I, Chepauk, Chennai-05

Construction of Muthamizh Arignar Dr.Kalaignar Pen Monument in Bay of Bengal, the Coast of Marina Beach, Triplicane Village, Chennai District.

31.01.2023@ 10.30 AM Kalaivanar Arangam, Walajah Road, Triplicane Chennai-05. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.950/1, Poonamallee High Road, Arumbakkam, Chennai-600106

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

130

M/s.Greater Chennai Bio-Medical Waste Management Pvt Ltd, S.F.No.123/4B of Nayapakkam Village, Uthukottai Taluk, Thiruvallur District-602023
Latitude:13o13'11.5"N
Longitude:79o51'26.3"E

Proposed Common Bio-Medical Waste Treatement Facility(10 Tons/day)

31.01.2023@ 11.00 AM Project site of M/s.Greater Chennai Bio-Medical Waste Management Pvt Ltd, S.F.No.123/4B of Nayapakkam Village, Uthukottai Taluk, Thiruvallur District-602023(1.5 Km from the poondi - Ariyathur main road at Nayapakkam Village Bus stop towards South Direction.) The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Master Plan Complex,SF.No.1/6D & 1/5B, Perumbakkam Village, Thiruvallur-602001

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

131(i)

M/s.A.Ammasaiappan Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.72/1,2,3, Myleripalayam Village, Madukkarai Taluk, Coimbatore District.

over an extent of 2.35.5 Ha.

30.01.2023@ 11.00 AM M/s.PRS Thirumana Mandapam, Ealur, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore(S), E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main Road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

131(ii)

M/s.S.Selvamani Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.67/2 & 69, Myleripalayam Village, Madukkarai Taluk, Coimbatore District.

over an extent of 3.47.5 Ha.

30.01.2023@ 11.00 AM M/s.PRS Thirumana Mandapam, Ealur, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore(S), E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main Road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

131(iii)

M/s.Sri Vetri Velavan Blue Metals Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.70/2 & 70/3, Myleripalayam Village, Madukkarai Taluk, Coimbatore District.

over an extent of 2.39.0 Ha.

30.01.2023@ 11.00 AM M/s.PRS Thirumana Mandapam, Ealur, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore(S), E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main Road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

131(iv)

M/s.M.Sarojini Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.67/1 & 68 Myleripalayam Village, Madukkarai Taluk, Coimbatore District.

over an extent of 3.48.0 Ha.

30.01.2023@ 11.00 AM M/s.PRS Thirumana Mandapam, Ealur, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore(S), E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main Road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

132

M/s.K.Indirani Rough Stone Quarry, S.F.No.95/12,16,18,20(P) & 21(P), Chithannavasal Village, Illuppur Taluk, Pudukottai District.

Extent of 1.44.0 Ha.

19.01.2023@ 11.30 AM M/s.A.R.Rajenthiran Thirumana Mandapam, No.398, Kalaththur, Chithannavasal, Illuppur Taluk, Pudukottai District-622101 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudhukottai-622002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

133

M/s.Panchamee Engineering Construction S.F.No.420/1(P), & 421/1(P), Perungudi Part I Village, Radhapuram Taluk, Tirunelveli District.

Fresh Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 4.80.0 Ha.

12.01.2023@ 11.00 AM VAG Assisrani Kalyana Mandapam, Soundary Garden, Opp.E.B. Substation, Perungudi road, Vadakkankulam, Radhapuram Taluk, Tirunelveli District.- 627116 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli-627 010.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

134

M/s.T & P Aggregates Pvt Ltd, S.F.No.225/2A of Chinnakalayamputhur Village, Palani Taluk, Dindigul District.

Proposed Rough Stone and Jelly Quarry over an extent of 3.59.0 Ha.

11.01.2023@ 10.30 AM M/s. Sri Annamalaiyar Thirumana Mahal, D/no.385, Sri Gopalapuram, V.K Mills stop, Udumalaipettai main road, Chinnakalaiyamputhur-Palani-624615. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Collector Office Campus, Dindigul-624004.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

135

M/s.Kodangipalayam Rough Stone & Gravel Quarry-Cluster-B, S.F.Nos.27/2D,27/2E,27/2B,28/1B,28/2A,27/1.10/8 & 10/2A Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur District.

Proposed 1 No. & existing 4 Nos. of Rough Stone and Gravel Quarries over an extent of 10.86.86 Ha.

10.01.2023@ 10.00 AM The Collectorate, Room No.20, Palladam Road, Tiruppur District-641 604. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Tiruppur(S), 12A, Pollachi By-pass Road, Palladam-641664.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

136

M/s.Hi-Tech Rock Products & Aggregates Ltd, S.F.No.298/1A(P),289/2(P) & 161/1A(P), S.F.No.290/1B(P),290/2(P),291/2B(P), 287/3(P), 160/1A(P),289/1(P), 2589//(P) and S.F.No.282/3B(P),283/2(P), 278/2(P), 277/1B(P), 284/1A1(P) & 284/2(P), Irukkandurai part II Village, Radhapuram Taluk, Tirunelveli District.

Proposed Three numbers of Rough Stone, Jelly and Gravel Quarry over an Extent of 12.435 Ha(3.740 Ha + 4.714 Ha + 3.981 Ha).

10.01.2023@ 11.00 AM Maniyammai Mahal, Attrankarai Pallivasal Road, Radhapuram, Radhapuram Taluk, Tirunelveli District-627111. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli-627 010

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

137

M/s.Nama Umadevi Multi Colour Granite Quarry , S.F.No.270/1(P), 271/A1A(P), & 278/1(P), K Pichampatti Village, Karur Taluk, Karur District.

Over an Extent of 2.95.5 Hectares.

06.01.2023@ 11.00 AM Lakshmi Mahal, S.F.No305, Karur-Dindugul Main Road, Velliyanai North, Karur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

138 M/s.Myvadi Village Rough Stone & Gravel Cluster,S.F.Nos.688(P),689/1,2(P),689/3A(P),
688(P),657/7,Myvadi Village, Madathukulam Taluk, Tiruppur District.

Proposed 2 No. & Existing 2 Nos. and 1 abandoned quarry of Rough stone and Gravel Quarries over an extent of 7.59.5 Ha.

06.01.2023@ 10.30 AM Madathukulam Taluk Office Tiruppur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution ControlBoard,Tiruppur(South)12A, Pollachi By-pass Road, Palladam - 641 664, Tiruppur District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

[Annexure]

139

M/s.K.Bharathiraja Rough Stone & Gravel Quarry, 112/6A & 112/7A, Konganakkurichi Village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District.

Fresh quarrying proposal in over an extent of 2.41.0 Ha.

05.01.2023@ 12.00 PM M/s.Sathya Mahal, 1/117A, Aruppukottai-Sayalgudi main road, M.Reddipatti-626118, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

140

M/s.K.Balamurugan Rough Stone & Gravel Quarry, 104/1A, 104/1B1, 104/1B2,104/2A,104/2B,104/3,104/4A1, 104/4A2, 104/4B, 104/4C, 104/5A,104/5B, 104/6A,104/6B, 104/7A,107/7B,104/8A,1014/8B,104/8C,104/8D & 104/8E, Konganakkurichi Village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District.

Fresh quarrying proposal in over an extent of 3.02.50 Ha.

05.01.2023@ 11.00 AM M/s.Sathya Mahal, 1/117A, Aruppukottai-Sayalgudi main road, M.Reddipatti-626118, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

141

M/s.K.Rajkumar Rough Stone, Jelly & Gravel Quarry, S.F.No.469/1B to 469/6B & 476/1 to 476/4, A.P.Nadanoor Village, Alangulam Taluk, Tenkasi District.

Fresh quarrying proposal in over an extent of 2.41.0 Ha.

05.01.2023@ 11.00 AM Chandirattiar Mahal, 7/153, Ambai Road, Kalathimadam, Koothapanjan Village, Alangulam Taluk, Tenkasi District-627851. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Thirunelveli-627010.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

142

M/s.S.Menaka Rough Stone Quarry S.F.No.1
(Part)(Bit-3A) of Kondamanaickenpatti Village, Senthamangalam Taluk, Namakkal District.

Proposed Cluster Quarry an extent of 1.50.0 Ha

05.01.2023@ 10.00 AM Collectorate Anne Meeting Hall, Collectorate campus, Namakkal-637003, Namakkal District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Collectorate Campus, Near RTO Office, Namakkal-637003

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

143

M/s.R.Ponkaliraj Rough Stone & Gravel Quarry at S.F.No.280/6, Anaikulam Village, Veerakeralampudur Taluk, Tenkasi District-627859.

Proposal in over an extent of 2.38.0 Ha.

03.01.2023@ 11.00 AM Hindhu Nadar Thirumana Mandapam, Keelasurandai Veerakeralampudur Taluk, Tenkasi District-627859. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Thirunelveli-627010.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

144

M/s.Tamilarasi Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.No.326A/4C, Ariyur village, Vellore Taluk, Vellore District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 1.29.0 Ha

23.12.2022@ 11.00 AM M/s.Sri Ganesh Mahal, Gandhi Salai, Ariyur Main Road, Ariyur village,Vellore Taluk &Vellore District- 632 055. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Auxilium College Road, Opp.Auxilium College, Gandhi Nagar, Vellore-632006.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

146

M/s.K.Sundararaj Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.799/1,800 & 802/3, Karamadai Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 3.96.0 Ha.

20.12.2022@ 11.00 AM Shivas Mahal, Thimmampalayam, Marudur Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore(N),No.5, Ramasamy Nagar, Kavundampalayam, Coimbatore-641030

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

147

M/s.S.G.Granites Multi Colour Granite Quarry, S.F.No.913/2B(part), Alambadi Village, Gujiliamparai Taluk, Dindigul District.

Cluster Quarry Proposal over an extent of 2.13.0 Ha patta lands.

20.12.2022@ 10.30 AM M/s.V.A.Wedding Hall, R.Vellodu-624620(R.Vellodu to Vedasandur)Esanatham, Main Road Via, Dindigul District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Collector Office Campus, Dindigul-624004

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

148

M/s.Nama Umadevi Multicolour Granite Quarry, S.F.No.118/2,1B,4A,1A1,119/1,129/1B,5 & 156/10, Alambadi Village, Gujiliamparai Taluk, Dindigul District.

Cluster Quarry Proposal over an extent of 2.35.73 Ha patta lands.

20.12.2022@ 11.30 AM M/s.V.A.Wedding Hall, R.Vellodu-624620(R.Vellodu to Vedasandur)Esanatham, Main Road Via, Dindigul District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Collector Office Campus, Dindigul-624004

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

149

M/s.NTC BlueMetals LLP Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.No.362/2(part), Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

Over an Extent of 2.19.0 Hectares.

15.12.2022@ 11.00 AM Murugan Thirumana Mandapam, No.198/1, Athipalayam Road, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B. Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur -639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

150

M/s.NTC BlueMetals LLP Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.No.76/1(part), Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

Over an Extent of 0.63.0 Hectares.

15.12.2022@ 12.00 PM Murugan Thirumana Mandapam, No.198/1, Athipalayam Road, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B. Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur -639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

151

M/s.SUA Explosive and Accessories Pvt Ltd, S.F.No.116(P),120,122(P),123(P),124(P),126,
136,137,138,139,140,141,142,143,144,
145,147,153,170,171,172(P),173,220(P),221(P), Thathanaickenpatty North Village, Palani Taluk, Dindigul District.

Cluster Quarry Proposal over an extent of 4.58.80 Ha patta lands.

15.12.2022@ 11.00 AM M/s.Shri Balaji Mahal, Udumalai Road, Thalaiyoothu, Palani Taluk, Dindigul District-624618. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Collector Office Campus, Dindigul-624004

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

152 M/s.A.Densingh Babu Rough Stone & Gravel Quarry at S.F.No.492/2, Vagaikulam Village, Manur Taluk, Tirunelveli District-627202.

Extent of 1.83.50 Ha of patta land.

14.12.2022@ 11.00 AM Pandian Thirumana Mahal, Adaikkalapuram Vilakku, Devarkulam, (Village & Post), Manur Taluk, Tirunelveli District-627951. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, 30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli-627010

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

153 M/s.R.Gayathiri at SF.No. 39/1A, 39/1B, 39/2A, 49, Appainaickenpatti Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 2.30.2 Ha

07.12.2022@ 10.30 AM M/s. Periyathai Kandasamy Kalyana Mandapam, 3/367-A, Manavaalan Thottam, Alangulam, Rajapalayam via, Virudhunagar District - 626 127. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar - 626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

154 M/s.S.Ragupathi at SF.No. 196/2A, 196/3, 196/4 & 197/2, Appainaickenpatti Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 1.30.3 Ha

07.12.2022@ 10.30 AM M/s. Periyathai Kandasamy Kalyana Mandapam, 3/367-A, Manavaalan Thottam, Alangulam, Rajapalayam via, Virudhunagar District - 626 127. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar - 626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

155 M/s.S.Ramraj at SF.No. 207/3A, 3B, 209/1A, 1B, 210/1A1A1, 1A2,1A3, & 211/3A1,3A2, Appainaickenpatti Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 1.28.5 Ha

07.12.2022@ 10.30 AM M/s. Periyathai Kandasamy Kalyana Mandapam, 3/367-A, Manavaalan Thottam, Alangulam, Rajapalayam via, Virudhunagar District - 626 127. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar - 626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

156 M/s.Ramco Cements Limited, T.Koppuchitampatti Village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed T.Koppuchitampatti Lime Kankar Quarry Lease-IV (Extent of 294.18.5 Ha).

02.12.2022@ 10.30 AM M/s.Sathya Mahal, 1/117A,Aruppukottai - Sayalgudi Main Road, M.Reddiapatti - 626 118, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar - 626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

157 M/s. Ramco Cements Limited, Suddhamadam & Vadakkunatham Villages, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Maravarperungudi Lime Kankar Quarry Lease-I (Extent 498.87 Ha) & Vadakkunatham Lime Kankar Quarry Lease-V ( In Cluster with RCL Quarry Lease-I) (Extent 123.26.5 Ha).

01.12.2022@ 10.30 AM M/s.Sathya Mahal, 1/117A,Aruppukottai - Sayalgudi Main Road, M.Reddiapatti - 626 118, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar - 626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

158(a) M/s.A.Palanisamy Rough Stone & Gravel Quarry
over an extent of 1.32.00 Ha at SF.No.85/2B(Part), Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.

Proposed Cluster Rough Stone and Gravel Quarries(7 No's)covering overall extent of 56.49.52 Ha.

23.11.2022@ 11.00 AM M/s.CD Foundation, Chettipalayam Village, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

158(b) M/s.T.Pushparaj Rough Stone & Gravel Quarry
over an extent of 1.56.00 Ha at SF.No.90/4,91/2D(P),
& 113 Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.

Proposed Cluster Rough Stone and Gravel Quarries(7 No's)covering overall extent of 56.49.52 Ha.

23.11.2022@ 11.00 AM M/s.CD Foundation, Chettipalayam Village, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

158(c) M/s.M.Sundarraj Rough Stone & Gravel Quarry
over an extent of 1.14.5 Ha at SF.No.92/1 Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.

Proposed Cluster Rough Stone and Gravel Quarries(7 No's)covering overall extent of 56.49.52 Ha.

23.11.2022@ 11.00 AM M/s.CD Foundation, Chettipalayam Village, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

158(d) M/s.K.M.Subramanian Rough Stone & Gravel Quarry
over an extent of 1.45.0 Ha at SF.No.94/1A,94/9A, & 94/10A, Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.

Proposed Cluster Rough Stone and Gravel Quarries(7 No's)covering overall extent of 56.49.52 Ha.

23.11.2022@ 11.00 AM M/s.CD Foundation, Chettipalayam Village, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

158(e) M/s.P.Deepa Rough Stone & Gravel Quarry
over an extent of 1.25.5 Ha at SF.No.85/2A1B & 85/2A2, Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.

Proposed Cluster Rough Stone and Gravel Quarries(7 No's)covering overall extent of 56.49.52 Ha.

23.11.2022@ 11.00 AM M/s.CD Foundation, Chettipalayam Village, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

158(f) M/s.C.Kathirvel Rough Stone & Gravel Quarry
over an extent of 4.91.50 Ha at SF.No.92/3(P),92/4(P),93/1A(P),
93/1B(P),93/2A,93/2B(P), 110/3 & 110/4 Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.

Proposed Cluster Rough Stone and Gravel Quarries(7 No's)covering overall extent of 56.49.52 Ha.

23.11.2022@ 11.00 AM M/s.CD Foundation, Chettipalayam Village, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

158(g) M/s.C.Palanisamy Rough Stone & Gravel Quarry
over an extent of 0.97.5 Ha at SF.No.82/2B, Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.

Proposed Cluster Rough Stone and Gravel Quarries(7 No's)covering overall extent of 56.49.52 Ha.

23.11.2022@ 11.00 AM M/s.CD Foundation, Chettipalayam Village, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

159 M/s.P.Velmani, S.F.No.456 & 25/1 of Nadanthai & Irrukkur Village, Paramathi-Velur Taluk, Namakkal District.

Proposed Multi-Colour Granite Quarry over an extent of 4.34.0 Ha.

18.11.2022@ 11.00 AM Sri Madheswara Thirumana Mandapam,158/108, Manickantham Road, Paramathi, Paramathi-Velur Taluk, Namakkal District-637207. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.298/A, Salem main road, Thiruvalluvar Nagar,Kumarapalayam, Namakkal District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

160 M/s.T.Muthulakshmi Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.No.100/6B,100/7,100/8,100/9,100/10 & 100/11, Konganakkurichi Village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District.

Fresh Quarrying proposal in extent of 1.96.0 Ha of patta lands.

17.11.2022@ 11.00 AM M/s.Sathya Mahal,1/117A, Aruppukottai-Sayalgudi main road,M.Reddiapatti-626118, Aruppukottai Taluk,Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar - 626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

161 M/s.S.Radhakrishnan,
S.F.No.886/2,886/7,886/9, Nathikudi Village,
Vembakottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 3.16.4 Ha

11.11.2022@ 11.00 AM M/s.Periyathai Kandasamy Kalyana Mandapam, 3/367-A, Manavaalan Thottam, Alangulam, Rajapalayam Via, Virudhunagar District-626127. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Coimbatore South, Plot No.Plot No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar - 626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

162 M/s.G.Karuppasamy Rough Stone Jelly & Gravel Quarry, S.F.No.35/4A,4B,4C,4D,4E,4F,4G,4H & 4I, Maruthampthur Part-1 Village, Alangulam Taluk, Tenkasi District.

Rough Stone Jelly & Gravel Quarry Extent of 3.99.0 Ha.

09.11.2022@ 11.00 AM Chandirattiar Mahal,7/153, Ambai Road, Kalathimadam,Koothapanjan Village, Alangulam Taluk, Tenkasi District-627851. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli-627010

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

163 M/s.M.Duraipandian,
S.F.No.220/2,220/3, Aladipatti Village,
Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 2.19.0 Ha.

03.11.2022@ 12.00 PM M/s.Arulmigu Sri Varadharajaperumal Kovil Nirvaga Trust Mandapam, M.Reddiapatti-626118,Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Coimbatore South, Plot No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar - 626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

164 M/s.M.Thiruvappu ,
S.F.No.64/3A,3B,3D,65/2A,65/2B,
65/3A,65/6,66/1A1,66/1A2,66/1B2,
66/2A2,66/2B1,66/2B2,67/3A1,65/3B1,
65/3B2,66/1B1,66/2A1,64/6A,64/7A,
64/6B,64/7B, Sundakottai Village,
Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 3.40.5 Ha

03.11.2022@ 11.00 AM M/s.Arulmigu Sri Varadharajaperumal Kovil Nirvaga Trust Mandapam, M.Reddiapatti-626118,Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Coimbatore South, Plot No.Plot No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar - 626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

165 M/s.B.Arun Kumar Rough Stone Quarry, S.F.No.603/1(Part-4), Panchachipuram Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry over an extent of 3.00.0 Ha(Total Area Extent of Cluster is 9.25.0 Ha)

07.10.2022@ 11.00 AM M/s.CMK Kalyana Mandapam Denkanikottai Main Road, Nagondapalli, Hosur Taluk, Krishnagiri District-635109 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Coimbatore South, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

166 M/s.C.Vijay Rough Stone Quarry,
S.F.No.161A/2 & 162A/1(part) of Arasampalayam Village, Kinathukavu Taluk, Coimbatore District.

Proposed quarrying of 3.00.0 Hectares of Rough Stone.

15.09.2022@ 11.00 AM M/s.PRS Thirumana Mandapam, Elur Pirivu, Elur, Coimbatore-Pollachi Main Road, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

167 M/s.R.Rethinam Rough Stone Quarry, S.F.No.589/1C(part) & 589/1D, Lembalakudi Village, Thirumayam Taluk, Pudukottai District.

Rough Stone Quarry with an extent of 2.57.0 Ha

Postponed Samuthayakoodam, Lembalakudi Village, Thirumayam Taluk, Pudukottai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukottai-622002.

[English]

[Tamil]

[Download]

168 M/s.M.Selvarani Rough Stone Quarry, S.F.No.425/14A1 & 425/32, Lembalakudi Village, Thirumayam Taluk, Pudukottai District.

Rough Stone Quarry with an extent of 1.50.5 Ha

Postponed Samuthayakoodam, Lembalakudi Village, Thirumayam Taluk, Pudukottai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukottai-622002.

[English]

[Tamil]

[Download]

169 M/s.Sri Sai Infrastructures,
S.F.No.728/2 to 728/18, Magaral B Village,
Walajabad Taluk, Kancheepuram District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry with an extent of 2.64.50 Ha

13.09.2022@ 11.00 AM M/s.S V Subramaniyan Vittabai Thirumana Mandapam, No.41D, Pillayar Kovil Street, Uthiramerur to Kancheepuram Road, Orikkai, Kancheepuram District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, CP-5B, SIPCOT Industrial Growth Centre, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District-602 105

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

170 M/s.R.Surya ,
S.F.No.718 & 720, Magaral B Village,
Walajabad Taluk, Kancheepuram District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry with an extent of 2.10.50 Ha

13.09.2022@ 11.00 AM M/s.S V Subramaniyan Vittabai Thirumana Mandapam, No.41D, Pillayar Kovil Street, Uthiramerur to Kancheepuram Road, Orikkai, Kancheepuram District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, CP-5B, SIPCOT Industrial Growth Centre, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District-602 105

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

171 M/s.A.Subbaraman,
S.F.No.908 & 914, Panaiyadipatti Village,
Vembakottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 3.03.0 Ha

13.09.2022@ 11.30 AM M/s.Sri Krishna Mahal, Vembakottai to Sivakasi Main Road, Vembakottai Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District-626131. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

172 M/s.A.Subbaraman,
S.F.No.909,911/2, Panaiyadipatti Village,
Vembakottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 1.05.0 Ha

13.09.2022@ 11.00 AM M/s.Sri Krishna Mahal, Vembakottai to Sivakasi Main Road, Vembakottai Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District-626131. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

173 M/s.Vasavibala Resins Pvt Ltd,
Plot No.S 50, SIPCOT Industrial Park,
Pillaipakkam, Sriperumbudur Taluk,
Kancheepuram District.

Proposed Polymeric Resins and Formulated products manufacturing unit.

14.09.2022@ 02.00 PM M/s.Selin Mahal A/C, No.151, V.R.P.Chathiram, Sriperumbudur, Near High School, Kancheepuram District-602105. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,CP-5B, SIPCOT Industrial Growth Centre, Oragadam, Sriperubudur Taluk, Kancheepuram District-602105.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

174 M/s.Anabond Limited,
S.F.No.144/2A,145/1A1,1A2 part,
1C part, Ezhichur Village, Kundrathur Taluk, Kancheepuram District.

Proposed Expansion activity to increase product of Resin(PC4-Hydroxl Terminated Polybutadiene Resin)from 5 MT/Month to 12 MT/Month.

14.09.2022@ 10.30 AM J S Mahal Walajabad - Oragadam Road, JS Nagar, Uthukkadu, Walajabad Taluk, Kancheepuram District-630601. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,CP-5B, SIPCOT Industrial Growth Centre, Oragadam, Sriperubudur Taluk, Kancheepuram District-602105.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]