தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்Tamil Nadu Pollution Control Board

ஆண்டு அறிக்கைகள்

வ.எண் விபரம் பதிவிறக்கம்
1 ஆண்டு அறிக்கை 2021-2022 ஆங்கிலம் / தமிழ்
2 ஆண்டு அறிக்கை 2020-2021 ஆங்கிலம் / தமிழ்
3 ஆண்டு அறிக்கை 2019-2020 ஆங்கிலம் / தமிழ்
4 ஆண்டு அறிக்கை 2018-2019 ஆங்கிலம் / தமிழ்
5 ஆண்டு அறிக்கை 2017-2018 ஆங்கிலம் / தமிழ்
6 ஆண்டு அறிக்கை 2016-2017 ஆங்கிலம் / தமிழ்
7 ஆண்டு அறிக்கை 2015-2016 ஆங்கிலம் / தமிழ்
8 ஆண்டு அறிக்கை 2014-2015 ஆங்கிலம் / தமிழ்
9 ஆண்டு அறிக்கை 2013-2014 ஆங்கிலம் / தமிழ்
10 ஆண்டு அறிக்கை 2012-2013 ஆங்கிலம் / தமிழ்
11 ஆண்டு அறிக்கை 2011-2012 ஆங்கிலம் / தமிழ்
12 ஆண்டு அறிக்கை 2010-2011 ஆங்கிலம் / தமிழ்
13 ஆண்டு அறிக்கை 2009-2010 ஆங்கிலம் / தமிழ்
14 ஆண்டு அறிக்கை 2008-2009 ஆங்கிலம் / தமிழ்
15 ஆண்டு அறிக்கை 2007-2008 English / Tamil
16 ஆண்டு அறிக்கை 2006-2007 ஆங்கிலம் / தமிழ்
17 ஆண்டு அறிக்கை 2005-2006 ஆங்கிலம் / தமிழ்
18 ஆண்டு அறிக்கை 2004-2005 ஆங்கிலம் / தமிழ்
19 ஆண்டு அறிக்கை 2003-2004 English / Tamil
20 ஆண்டு அறிக்கை 2002-2003 English / Tamil
21 ஆண்டு அறிக்கை 2001-2002 English / Tamil
22 ஆண்டு அறிக்கை 2000-2001 ஆங்கிலம் / தமிழ்
23 ஆண்டு அறிக்கை 1999-2000 ஆங்கிலம் / தமிழ்
24 ஆண்டு அறிக்கை 1998-1999 ஆங்கிலம் / தமிழ்
25 ஆண்டு அறிக்கை 1997-1998 ஆங்கிலம் / தமிழ்
26 ஆண்டு அறிக்கை 1996-1997 ஆங்கிலம் / தமிழ்
27 ஆண்டு அறிக்கை 1995-1996 ஆங்கிலம் / தமிழ்
28 ஆண்டு அறிக்கை 1994-1995 ஆங்கிலம் / தமிழ்
29 ஆண்டு அறிக்கை 1993-1994 ஆங்கிலம் / தமிழ்
30 ஆண்டு அறிக்கை 1992-1993 ஆங்கிலம் / தமிழ்