தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்Tamil Nadu Pollution Control Board

ஆண்டு அறிக்கைகள்

வ.எண் விபரம் பதிவிறக்கம்
1 ஆண்டு அறிக்கை 2020-2021 ஆங்கிலம் / தமிழ்
2 ஆண்டு அறிக்கை 2019-2020 ஆங்கிலம் / தமிழ்
3 ஆண்டு அறிக்கை 2018-2019 ஆங்கிலம் / தமிழ்
4 ஆண்டு அறிக்கை 2017-2018 ஆங்கிலம் / தமிழ்
5 ஆண்டு அறிக்கை 2016-2017 ஆங்கிலம் / தமிழ்
6 ஆண்டு அறிக்கை 2015-2016 ஆங்கிலம் / தமிழ்