தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்Tamil Nadu Pollution Control Board

வாரிய நடவடிக்கை

வ.எண் விவரங்கள்
1 நிகழ்வாணை எண். 65, நாள்: 22.08.2022 - 2013 ஆம் ஆண்டு O.A.NO.17,24 போன்றவற்றில் 20.11.2020 தேதியிட்ட மாண்புமிகு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் (தெற்கு மண்டலம்) உத்தரவின் தற்போதைய மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட கரி உற்பத்தித் தொழிற்சாலைகள் பின்பற்ற வேண்டிய நெறிமுறை.
2 நிகழ்வாணை எண். 23, நாள்: 08.12.2021 - நாளொன்றுக்கு 100 கி.லி(KLD) மற்றும் அதற்கு மேல் கழிவுநீரை வெளியேற்றும் சாய,சலவை மற்றும் அச்சு தொழிற்சாலைகள் மற்றும் தோல் தொழிற்சாலைகள், இயந்திர ஆவியாக்க கலன் மற்றும் செயலூட்டப்பட்ட மெல்லிய படல உலர்த்தி (ATFD) அமைப்பினை நிறுவிட இறுதி கால அவகாசமாக ஆறு மாதங்கள் வரை நீட்டிக்கப்படுகிறது.
3 நிகழ்வாணை எண். 15, நாள்: 07.05.2021 - த.நா.மா.க.வா - நாளொன்றவாரிய இசைவாணை இன்றி இயக்கத்தில் உள்ள தொழிற்சாலைகளுக்கு நீர் (மாசு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு)சட்டம்,1974 - ன் பிரிவு 25 மற்றும் காற்று (மாசு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு)சட்டம்,1981 - ன் பிரிவு 21 ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் இயக்குவதற்கான இசைவாணை (CTO - Direct ) வழங்க அவற்றின் மொத்த அசையா சொத்துக்கள், வகை மற்றும் பிரிவு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட இசைவாணை கட்டணம்.
4 நிகழ்வாணை எண். 37, நாள்: 14.08.2020 - நெசவு தொழிற்சாலைகள் மற்றும் 100 கி.லி மற்றும் அதற்கு மேல் கழிவுநீரை வெளியேற்றும் தோல் தொழிற்சாலைகளும் தங்களது எதிர்மறை சவ்வூடுபரவல் கழிவுகளை இயந்திர ஆவியாக்க கலன் மற்றும் செயலூட்டப்பட்ட மெல்லிய படல உலர்த்தி (ATFD) மூலமாக வெளியேற்ற கால அவகாசம் 31.03.2021 வரை நீட்டிக்கப்படுகிறது. இத்தொழிற்சாலைகள் பொது விலக்கு கழிவுகள் மேலாண்மை அமைப்பு மற்றும் செயலூட்டப்பட்ட மெல்லிய படல உலர்த்தி ஆகியவற்றை நிறுவும் வரை தற்போதுள்ள வெளியேற்ற முறைகளை பயன்படுத்தலாம்.
5 நிகழ்வாணை எண். 27, நாள்: 07.08.2020 - மாவட்ட மறுசீரமைப்பு செயல் திட்டம் - இசைவாணை மற்றும் அங்கீகாரம் பெறுவதற்கான விண்ணப்பங்களை நிறுவனங்கள் / தொழிற்சாலைகளிடமிருந்து இணையவழியாகப் பெறுதல் - ஆணை பிறப்பித்தல்.
6 நிகழ்வாணை எண். 65, நாள்: 27.11.2019 - கட்டுமான திட்டங்களின் சமூக நல அமைப்புகள் வடிகால் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம், உயிரிய கழிவு மாற்றி, டீசல் மின் உற்பத்தி அமைப்பு ஆகியவை அடங்கிய மொத்த அசையா சொத்து மதிப்பின் அடிப்படையில் இசைவாணை கட்டணம் செலுத்தி வாரியத்தின் இசைவாணையை ஆண்டுதோறும் புதுப்பிக்க ஆணை பிறப்பித்தல்.
7 நிகழ்வாணை எண். 69, நாள்: 26.11.2019 - த.நா.மா.க.வா - தி ம வ - மாண்புமிகு சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் அவர்களின் 2018-19 ஆண்டிற்கான அறிவிப்பின்படி சென்னை பெருநகரில் நகர உயிரியல் பூங்கா அமைக்க மாவட்ட வன அலுவலர் அவர்களுக்கு ரூ.139 இலட்சங்கள் வழங்குதல் - ஆணை பிறப்பித்தல்.
8 நிகழ்வாணை எண். 61, நாள்: 26.11.2019 - இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் சுங்கச்சாவடிகளின் மொத்த அசையா சொத்துகளின் அடிப்படையில் ஆரஞ்சு வகையின் கீழ் நீர் மற்றும் காற்று சட்டங்களின்படி வாரியத்தின் இசைவாணை பெற ஆணை பிறப்பித்தல்.
9 26.11.2019 தேதியிட்ட நிகழ்வாணை எண்.63 - தொழிற்சாலைகள் இயந்திர ஆவியாக்கிக்கு மாறுவதற்கும் அடுத்து ஜவுளி மற்றும் தோல் பதனிடும் ஆலைகளுக்கான சேதமுற்ற மெல்லிய படச்சுருள் உலர்த்திக்கு மாறுவதற்கும் 31.03.2020 வரை கால அளவை வாரியம் நீட்டித்தல்.
10 31.07.2019 தேதியிட்ட நிகழ்வாணை எண். 21 - தமிழ்நாட்டில் தற்போதுள்ள மற்றும் புதிய கல்லுடைக்கும் இயந்திரத்துக்கான 1 கி.மீ தூர விதிமுறைகளை வாரியம் தளர்த்துவது.
11 18.12.2018 தேதியிட்ட நிகழ்வாணை எண். 44 - பொ.சு.அமைப்பின் உறுப்பினர்களிடையே பங்குகளை மாற்றுவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள், ஆணையத் தளர்வு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ஆகியவற்றைத் தெளிவுப்படுத்தும் அதே சமயம், துணிச் சாயமிடல் மற்றும் தோல் பதனிடுதல் ஆகியவற்றிற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட ஆலைக்கழிவுப்பொருள்களுக்குள் உற்பத்தியை அதிகரிக்க ஒப்புதல் அளித்தல்.
12 05.03.2019 தேதியிட்ட நிகழ்வாணை எண். 08 - எம்- சேண்ட் மணல் உடன் தற்போதுள்ள இசைவு தெரிவிக்கப்பட்ட கல்லுடைக்கும் தொழிலகங்களுக்கான வழிகாட்டுதல்களை வழங்குதல்.
13 22.01.2019 தேதியிட்ட நிகழ்வாணை எண். 01 - அனைத்து ஜவுளி மற்றும் தோல் பதனிடும் பிரிவுகளுக்கு ATFD.
14 18.12.2018 தேதியிட்ட நிகழ்வாணை எண்.46- தமிழகத்தின் எந்த ஒரு பகுதியிலும் அமைந்துள்ள தொழிற்சாலைகள்-உயிரி மருத்துவக் கழிவு சுகாதார வசதிகளிலிருந்தும் தமிழகத்தின் எந்த ஒரு இடத்திலும் அமைந்துள்ள ஒரு பொதுவான மருத்துவக் கழிவு சுத்திகரிப்பு மற்றும் அகற்றல் வசதி மூலம் சுத்திகரிப்பு மற்றும் அகற்றுலுக்காக எடுத்துச் செல்லலாம் என்பதோடு, 75 கி.மீ தூரத்திற்குள் மற்றொரு வழக்கமான மருத்துவக் கழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை நிறுவுவதற்கு எந்த தடையும் இல்லை
15 30.07.2018 தேதியிட்ட நிகழ்வாணை எண். 25- - 2017-18 முதல் ரூ .5 லட்சம் செலவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குடியிருப்போர் நலச் சங்கம் மற்றும் தனிக்குடிமைச் சமூகங்களுக்கு பசுமை விருதுகளை வழங்குதல்.
16 30.07.2018 தேதியிட்ட நிகழ்வாணை எண். 26 - எம். சேண்ட் மணல் யூனிட்டுகளை வகைப்படுத்துதல் மற்றும் எம். சேண்ட் மணல் யூனிட்டுகள் அமைப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்குதல் மற்றும் எம். சேண்ட் மணல் தொழிலகங்கள் தொடர்பான விண்ணப்பத்துக்கு இசைவளிப்பதைச் செயலாக்குதல்.
17 30.07.2018 தேதியிட்ட நிகழ்வாணை எண். 27- DEIAA & SEIAA (25 HEC வரை) மூலம் சுற்றுச் சூழல் அனுமதி வழங்கப்படும் B2 வகை திட்டங்களின் கீழ் வரும் சிறு கனிமங்களை சுரங்கப்படுத்துவதற்கு சி.டி.இ / சி.டி.ஓ வழங்குவது குறித்து முடிவு செய்ய டி.எல்.சி.சி-க்கு அதிகாரங்களை வழங்குதல்.
18 30.07.2018 தேதியிட்ட நிகழ்வாணை எண். 32 - பொ.சு.நிலையத்தின் உறுப்பினர் நிலையை மாற்றுவது, துணி வெளுக்கும் மற்றும் சாயமிடும் தொழிலகங்கள் மற்றும் தோல் பதனிடும் பொருட்களால் வேதிக்கசடு அகற்றுவது தொடர்பான வழிகாட்டுதல்கள்.
19 30.07.2018 தேதியிட்ட நிகழ்வாணை எண். 31 - பூஜ்யநிலை கழிவுநீர் வெளியேற்ற முறையை வழங்க/ பரிந்துரைக்கப்பட்ட துணிவெளுக்கும், சாயமிடுதல் மற்றும் அச்சகத் தொழிலங்களுக்கான வழிமுறைகள் இயந்திர ஆவியாக்கிக்கும், அதைத் தொடர்ந்து சேதமுற்ற மெல்லிய படச்சுருள் உலர்த்திக்கும் வழங்கும்.
20 28.11.2017 தேதியிட்ட நிகழ்வாணை எண். 63 - இசைவு / அங்கீகாரத்திற்கான விண்ணப்பத்தின் மீதான தீர்வை விரைவுபடுத்துவதற்காக வாரிய அதிகாரிகளுக்கு ஒப்புதல் மற்றும் அங்கீகாரத்தை வழங்குவதற்காக அதிகாரங்களை வழங்குவதில் திருத்தம்.
21 02.08.2016 தேதியிட்ட நிகழ்வாணை எண். 6 - கூடுதல் வகை தொழில்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
22 31.10.2016 தேதியிட்ட கல் / சவுடு குவாரிகளில் நடவடிக்கை எண் P&D / F.21621/2015
23 02.08.2016 தேதியிட்ட நிகழ்வாணை எண். 6 - தொழில்களின் மறுவகைப்படுத்தல்
24 02.08.2016 தேதியிட்ட நிகழ்வாணை எண்.5 - B.P. No. 5 dated 02.08.2016 - இசைவாணையின் செல்லுபடி
25 22.08.2017 தேதியிட்ட நிகழ்வாணை எண்.48 - ZLCCC க்கு கூடுதல் அதிகாரங்களை வழங்குதல்
26 4.7.2017 தேதியிட்ட நடவடிக்கை எண். TNPCB/OCMMS/F.No.6517/2017-2
27 4.7.2017 தேதியிட்ட நடவடிக்கை எண். TNPCB/OCMMS/F.No.6517/2017-1 - ஆய்வு நடைமுறை- HW
28 இணைப்பு பட்டியலுடன் செயல்முறை இசைவு
29 02.08.2016 தேதியிட்ட நிகழ்வாணை எண்.6 - வெள்ளை வகையுடன் திருத்தப்பட்ட வகை
30 4.7.2017 தேதியிட்டது: நடவடிக்கை எண். TNPCB/OCMMS/F.No.6517/2017- செயலாக்கத்திற்கான கால அவகாசம்.
31 23.10.2017 தேதியிட்ட நிகழ்வாணை எண்.55 - TNPCB- நிறுவுவதற்கான இசைவை தானாக புதுப்பித்து செயல்படுத்துதல்