தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்Tamil Nadu Pollution Control Board

தொழில் நுட்ப துணைக்குழு (தொ.நு.து.கு)

வாரியம் தொழில்நுட்ப துணை குழுவினை வாரிய தலைமையிடத்தில் இசைவாணை வழங்குவதற்காக அமைத்துள்ளது. குழுவின் அமைப்பு பின்வருமாறு

1 தலைவர், தமிழ் நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் தலைவர்
2 உறுப்பினர் செயலர், தமிழ் நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் கூட்டம் நடத்துபவர்
3 இயக்குனர், தொழிற்சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம் உறுப்பினர்
4 இயக்குனர், பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருத்துவம் உறுப்பினர்
5 அனைத்து இணைதலைமை சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர்கள் உறுப்பினர்