தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்Tamil Nadu Pollution Control Board

S.No Details
1 09.04.2018 தேதியிட்ட தமிழ்நாடு நீர் விதிகளுக்கான திருத்தப்பட்ட -அரசாணை (Ms) எண். 40 - இசைவுக் கட்டண விகிதங்களுக்கான அறிவிக்கை - உயர்த்தப்பட்டது
2 09.04.2018 தேதியிட்ட தமிழ்நாடு காற்று விதிகளுக்கான திருத்தப்பட்ட - அரசாணை (Ms) எண். 41 - இசைவுக் கட்டண விகிதங்களுக்கான அறிவிக்கை - உயர்த்தப்பட்டது
3 09.09.2009 தேதியிட்ட அரசாணை 97 நீர் சட்டத்தின் கீழ் திருத்தப்பட்ட இசைவு கட்டணத்திற்கான அறிவிக்கை
4 30.09.2009 தேதியிட்ட அரசாணை 98 நீர் சட்டத்தின் கீழ் திருத்தப்பட்ட இசைவு கட்டணத்திற்கான அறிவிக்கை
5 26.05.2010 தேதியிட்ட அரசாணை 71 நீர் சட்டத்தின் கீழ் திருத்தப்பட்ட இசைவுக் கட்டணத்திற்கான அறிவிக்கை
6 26.05.2010 தேதியிட்ட அரசாணை 72 காற்று சட்டத்தின் கீழ் திருத்தப்பட்ட இசைவு கட்டணத்திற்கான அறிவிக்கை