தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்Tamil Nadu Pollution Control Board

வழிமுறைகள்

வ. எண் பொருளடக்கம் பதிவிறக்கம்
1 சிலைகளை மூழ்கடிப்பதற்கான வழிகாட்டு முறைகள். Click Here
2 அழுத்தப்பட்ட உயிர்வாயு ஆலை (CBG)/Bio-CNG ஆலைகளுக்கான மார்ச் 2022 நாளிட்ட மத்திய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் சுற்றுச்சூழல் வழிகாட்டு முறைகள். பார்வை
3 கோழிப் பண்ணைகள் தொடர்பான ஜனவரி 2022 நாளிட்ட மத்திய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் சுற்றுச்சூழல் வழிகாட்டு முறைகள். பார்வை
4 கோவிட்-19 நோயாளிகளுக்கான சிகிச்சை / நோய் கண்டறிதல் / தனிமைப்படுத்துதல் முதலியவற்றில் உற்பத்தியாகும் கழிவுகளை கையாளவும், சுத்திகரித்து வெளியேற்றவும் மத்திய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் வழங்கியுள்ள வழிகாட்டு முறைகள் - திருத்தம் 4. பார்வை
5 கோவிட்-19 நோயாளிகளுக்கான சிகிச்சை / நோய் கண்டறிதல் / தனிமைப்படுத்துதல் முதலியவற்றில் உற்பத்தியாகும் கழிவுகளை கையாளவும், சுத்திகரித்து வெளியேற்றவும் மத்திய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் வழங்கியுள்ள வழிகாட்டு முறைகள் - திருத்தம் 3. பார்வை
6 உணவகங்கள் / தங்கும் விடுதிகள் / விருந்து அறைகள் தனியாக / கூட்டாக அமைந்திருப்பின் அவற்றினால் ஏற்படும் மாசினை கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நியமங்களை அமல்படுத்துதல் தொடர்பான தொழில்நுட்பம் / வழிகாட்டு முறைகள். பார்வை
7 ஊரடங்கிற்கு பிறகு உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளை மீண்டும் துவக்குதல் தொடர்பான வழிகாட்டு முறைகள். பார்வை
8 கோவிட்-19 நோயாளிகளுக்கான சிகிச்சை / நோய் கண்டறிதல் / தனிமைப்படுத்துதல் முதலியவற்றில் உற்பத்தியாகும் கழிவுகளை கையாளவும், சுத்திகரித்து வெளியேற்றவும் மத்திய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் வழங்கியுள்ள வழிகாட்டு முறைகள் - 18.04.2020-ன் திருத்தம். பார்வை
9 வழக்கு எண். 568/2019-ல் 18.11.2019 நாளிட்ட தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவின்படி தங்கத்தின் தரம் சோதிப்பு மற்றும் ஹால்மார்க் தரச்சான்று மையங்களுக்கான மத்திய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் வழிமுறைகள். பார்வை
10 தயார் நிலை கான்கிரீட் கலவை நிலையங்கள் பற்றிய அறிக்கை. பார்வை
11 திட / உள்ளீடற்ற கட்டுமான கற்கள் தயாரிக்கும் நிறுவனங்களுக்கு சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான வழிமுறைகள் மற்றும் பரிந்துரைகள். பார்வை
12 வழக்கு எண். 10/2016-ல் 17.02.2019 நாளிட்ட தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவின்படி 29.07.2016 நாளிட்ட வெப்ப கலவை நிலையங்களுக்கான (ஹாட் மிக்ஸ் பிளாண்ட்) வழிமுறைகள். பார்வை
13 த.நா.மா.க.வா - இயக்கத்திலுள்ள மற்றும் புதிய கல் உடைக்கும் தொழிற்சாலைகளுக்கு 1 கி.மீ தொலைவு கட்டுப்பாடுகளிலிருந்து தளர்வு அளித்தல். பார்வை
14 த.நா.மா.க.வா - மணல் தயாரிப்பு நிறுவனங்களை (எம். சேண்ட்) வகைப்படுத்துதல், அமைப்பதற்கான இடம் தேர்வு செய்தல் மற்றும் இசைவாணை விண்ணப்பங்களை பரிசீலித்தல் தொடர்பான வழிமுறைகள் பார்வை
15 பால்பண்னைகள் மற்றும் கோசாலைகள் ஆகியவற்றில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய சுற்றுச்சூழல் மேம்பாடு தொடர்பாக மத்திய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் வழிமுறைகள். பார்வை
16 சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீரை நீர்ப்பாசனத்திற்கு பயன்படுத்துவது தொடர்பான மத்திய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் வழிமுறைகள். பார்வை
17 த.நா.மா.க.வா - பொது கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலைய உறுப்பினர் மாற்றம், தோல் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் சாயத் தொழிற்சாலைகளின் இரசாயன திடக்கழிவுகளை அகற்றுதல் தொடர்பான வழிமுறைகள். பார்வை