தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்Tamil Nadu Pollution Control Board

தொகுப்பு

வ.எண் விளக்கம்
1 சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மாசுக் கட்டுப்பாடு தொகுதி -I - 2017 தொடர்பான அரசாங்க ஆணைகள் மற்றும் வாரிய நடவடிக்கைகளின் தொகுப்பு
2 சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மாசுக் கட்டுப்பாடு தொகுதி -II - 2017 தொடர்பான சுற்றறிக்கைகளின் தொகுப்பு
3 சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு தொகுதி-III - 2017 தொடர்பான சுற்றறிக்கைகளின் தொகுப்பு
4 சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மாசுக் கட்டுப்பாடு தொடர்பான வாரிய நடவடிக்கைகளின் தொகுப்பு - 2006
5 CTNPCB / CPCB / MoEF சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மாசுக் கட்டுப்பாடு தொடர்பான கடிதங்கள் - 2006
6 சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மாசுக் கட்டுப்பாடு தொடர்பான அரசாணைகளின் தொகுப்பு - 2006