தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்Tamil Nadu Pollution Control Board

இசைவாணை வழங்குதல், இசைவாணை புதுப்பிக்கும் ஆணை, அனுமதி வழங்குதல், பதிவு ஆகியவற்றிற்கான அதிகாரங்கள்

(வாரிய நிகழ்வாணை எண். 61 நாள் 23.08.2022)

Sl. No.Particulars17 - CategoryRed - LargeRed - MediumRed - SmallOrange - LargeOrange - MediumGreen - Large Orange small & Green Medium & Green Small
1 Consent to Establish & Expansion TSC CCC CCC ZLCCC ZLCCC ZLCCC ZLCCC DLCCC
1 A Consent to Establish - Extension CCC CCC CCC ZLCCC ZLCCC ZLCCC ZLCCC DLCCC
2 Consent to Operate & Expansion TSC CCC CCC ZLCCC ZLCCC ZLCCC ZLCCC DLCCC
3 EIA & CRZ attracted Projects CTE & Expansion TSC TSC CCC CCC CCC CCC CCC CCC
3 A EIA & CRZ attracted Projects CTE- Extension CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC
4 EIA & CRZ attracted Projects CTO & Expansion TSC CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC
5 CRZ alone attracting Projects CTE & Expansion TSC TSC CCC ZLCCC ZLCCC ZLCCC ZLCCC DLCCC
5 A CRZ alone attracting Projects CTE- Extension CCC CCC CCC ZLCCC ZLCCC ZLCCC ZLCCC DLCCC
6 CRZ alone attracting Projects CTO & Expansion TSC CCC CCC ZLCCC ZLCCC ZLCCC ZLCCC DLCCC
7 Consent Renewal Chairman MS* JCEE(M)** JCEE(M) DEE DEE DEE DEE DEE
8 Fresh consent for Name change, Changes in stack for DG set, Merger of adjacent units without any changes in existing consent Chairman MS* JCEE(M)** JCEE(M) DEE DEE DEE DEE DEE
Change in Management, Inclusion/alteration of stacks, changes in mode of disposal and all other cases where there is no change in products manufactured, raw material used and production capacity.
8A For any expansion projects of highly polluting industries those are attracting the G.Os 213 & 127, the Issue of Consent will be considered by placing it in TSC in the case of RL, CCC in the case of RM, and ZLCCC in the case of RS followed by recommending the project in Board meeting for obtaining G.Os relaxation from Government. After getting the G.O relaxation, CTE will be issued by Chairman in the case of RL, MS in the case of RM and DEE in the case of RS.
9 * For all CRZ and EIA attracting industries and all Red-Large industries except the categories mentioned in Table-IV.
** Red-Large Industries for categories mentioned in Table-IV only

Delegation for the powers of issue of Authorization

(Source: B.P. Ms. No. 61 dated 23.08.2022 )

Sl. No.ParticularsFunction17 Category (Large & Medium scale only)Red LargeRed MediumRed SmallOrange Large & MediumOrange Small & All Green
1 First Time & subsequent H&OW / BMW/ SW/E-Waste/C&D Waste Authorization & amendments. Inspection Authority JCEE(M) DEE DEE AE/AEE AE/AEE AE/AEE
Approving Authority M.S M.S* JCEE(M)** JCEE(M) JCEE (M) JCEE (M) DEE
Issuing Authority Sector JCEE Sector JCEE* JCEE(M)** JCEE(M) JCEE (M) JCEE (M) DEE
2 Authorization & Pass Book for actual users [Under Rule 9 & Rule 13(2) - Part D Schedule 3 of H& OW Rules 2016] Inspection Authority JCEE(M) DEE DEE AE/AEE AE/AEE AE/AEE
Approving Authority M.S M.S MS MS MS MS
Issuing Authority Sector JCEE Sector JCEE Sector JCEE Sector JCEE Sector JCEE Sector JCEE
3 Authorization & Pass Book for list of commonly recyclable Hazardous Waste as per Schedule IV of H&OW Rules Inspection Authority JCEE(M) DEE DEE AE/AEE AE/AEE AE/AEE
Approving Authority M.S M.S MS MS MS MS
Issuing Authority Sector JCEE Sector JCEE Sector JCEE Sector JCEE Sector JCEE Sector JCEE
4 H&OW Rules One time Authorization of Traders for Import-All category Inspection Authority DEE DEE DEE DEE DEE DEE
Approving Authority MS MS MS MS MS MS
Issuing Authority Sector JCEE Sector JCEE Sector JCEE Sector JCEE Sector JCEE Sector JCEE
5 Plastic Registration-All Category Inspection Authority AE/AEE AE/AEE AE/AEE AE/AEE AE/AEE AE/AEE
Approving Authority DEE DEE DEE DEE DEE DEE
Issuing Authority DEE DEE DEE DEE DEE DEE
6 Battery Registration to Dealers DEE DEE DEE DEE DEE DEE DEE
* Red-Large industries except the categories mentioned in Table-IV
** Red-Large industries for categories mentioned in Table-IV

Table-IV-List of Red-Large Industries for Which Renewal of Consent can be considered by JCEE(M)

Sl. No. Type Code Industry sector Types Sl. No. Type Code Industry sector Types
1 1001 Isolated storage of Hazardous Chemicals (As per schedule of Manufacturing, storage of hazardous chemicals Rules 1989 as amended) 16 1039 Railway locomotive work shop/Integrated road transport workshop/Authorized service centers having waste water generation 100 KLD and above
2 1005 DG Set of capacity ≥ 5 MVA 17 1042 Ship Breaking Industries
3 1006 Industrial carbon including electrodes and graphite blocks, activated carbon, carbon black 18 1049 Slaughter house(as per notification S.O.270(E)dated 26.03.2001)and meat processing industries, bone mill, processing of animal horn, hoofs and other body parts
4 1007 Lead acid battery manufacturing (excluding assembling and charging of lead- acid battery in micro scale) 19 1061 Synthetic detergents and soaps (excluding formulation) having waste water generation 100 KLD and above
5 1008 Phosphate rock processing plant 20 1062 Automobile servicing, repairing and painting (excluding only fuel dispensing) having waste water generation 100 KLD and above
6 1009 Power generation plant [except Wind and Solar renewable power plants of all capacities and Mini Hydel power plant of capacity <25MW] 21 1063 Building and construction project more than 20,000 sq.m built up area and having waste water generation 100 KLD and above
7 1013 Fibre glass production and processing (excluding moulding) including Lead containing glass 22 1068 Manufacturing of glass (Lead glass only)
8 1014 Fire crackers manufacturing and bulk storage facilities 23 1069 Non-alcoholic beverages (soft drink) & bottling of alcohol/ non-alcoholic products having waste water generation 100 KLD and above
9 1016 Milk processes and dairy products (integrated product) 24 1070 Vegetable oil manufacturing including solvent extraction and refinery/hydrogenated oils having waste water generation 100 KLD and above
10 1017 Phosphorous and its compounds 25 1071 Parboiled Rice Mills having waste water generation 100 KLD and above (or) fuel consumption 12 MTD and above (or) both
11 1018 Pulp & Paper (waste paper based without bleaching process to manufacture Kraft paper) 26 1077 MSW sanitary landfill site
12 1025 Basic chemicals and electro chemicals and its derivatives including manufacturing of acid 27 1081 Sewage Treatment Plant
13 1030 Health-care Establishment (as defined in BMW Rules) having incinerator irrespective of waste generation(or) having total waste water generation 100 KLD and above 28 1084 Analytical & material testing lab
14 1031 Hotels having overall wastewater generation @ 100 KLD and more (or) having rooms 100 and above 29 1083 Tyre, Tube and Rubber components
15 1038 Photographic film and its chemicals

Note:

1). Inspection Authority means-the officer whose I.R. shall be considered for issue of Authorization, Registration etc.,

2). Approving Authority means-authority who takes decision on issue of Authorization, Registration

3). Issuing Authority means-authority issuing Authorization, Registration after getting necessary approval from Approving Authority


TSC Technical Sub Committee
CCC Consent Clearance Committee
ZLCCC Zonal Level Consent Clearance Committee
DLCCC District Level Consent Clearance Committee
MS Member Secretary
JCEE (M) Joint Chief Environmental Engineer (Monitoring)
DEE District Environmental Engineer